Liturgie voor zondag 17 januari; Week van gebed voor de eenheid van de Christenen

Voorganger Kapitein B. Berkenbosch
Organist Bouko Tiggelaar
Organisatie Leden van de Raad van Kerken
Thema Blijf in mijn liefde

Op uitnodiging van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen is het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2021 voorbereid door zusters uit de oecumenische gemeenschap van Grandchamp (Zwitserland).

Openingslied (Liedboek 691, Spogbundel 112)

2.De Geest van God waait als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen.

3.In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Woord van welkom

V De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

A En ook met u.

Lofprijzing

 V        Wij zingen uw lof midden in de wereld, onder alle volken.
Wij zingen uw lof midden in uw schepping, onder al uw schepselen.

A         U die ons roept om U te loven hier op aarde;
            glorie aan U!

 V         Wij zingen uw lof te midden van lijden en tranen.
Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd is en wat bereikt is.

A         U die ons roept om U te loven hier op aarde;
            glorie aan U!

V         Wij zingen uw lof op plaatsen van conflict en misverstand.
Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en verzoening.

A         U die ons roept om U te loven hier op aarde
            glorie aan U!

V         Wij zingen uw lof te midden van kloven en verdeeldheid.
Wij zingen uw lof te midden van leven en dood, waar een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden geboren.

A         U die ons roept om U te loven hier op aarde
            glorie aan U!

V         We beginnen nu aan de eerste gebedsronde met als thema;
In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon

Eerste gebedsronde

In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon

 

Psalm 103; Zegen mijn ziel

1.Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Lezing; Johannes 15 vers 5-9

5 Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.
6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden.
7 Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
8 Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.
9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde.

 Lied; Daar waar liefde is

Daar waar liefde heerst en vrede.
Daar waar liefde is, daar is God met ons.

Gebeden

L          God van liefde, door Christus zegt U ons: Jullie hebben niet Mij, maar ik heb jullie gekozenU zoekt ons,
U nodigt ons uit uw vriendschap te ontvangen en daarin te blijven. Help ons om nog dieper op u uitnodiging in te gaan en te groeien in een leven dat steeds completer is.

A         De vreugde van ons hart is in God.

L          God van liefde, U roept ons om U te loven hier op aarde en elkaar te verwelkomen als een genadegave van U.Dat uw liefdevolle blik, die op ieder mens rust, ons zal openen om elkaar te  accepteren zoals we zijn.

A         De vreugde van ons hart is in God.

L          God die bijeenbrengt, U vlecht ons samen tot één wijnstok in uw Zoon Jezus. Dat uw Geest van liefde in ons zal blijven, in onze afzonderlijke gemeenschappen en oecumenische bijeenkomsten. Geef dat wij samen in vreugde mogen vieren wie U bent.

A         De vreugde van ons hart is in God.

L          God van de ene wijngaard, U roept ons op in uw liefde te blijven, in alles wat we zeggen en doen. Geef dat wij, aangeraakt door uw goedheid, die liefde mogen weerspiegelen, thuis en waar wij werken. Dat we de weg bereiden naar elkaar, spanning wegnemen en rivaliteit overbruggen.

A         De vreugde van ons hart is in God.

Eerste handeling

L          Vaak zien wij bidden als iets wat wij doen, een activiteit van onszelf. Maar nu worden wij uitgenodigd om van binnen stil te worden, ons af te keren van alle lawaai, van de zorgen in ons leven, en onze gedachten los te laten. In deze stilte zal God aan het werk gaan. Wij hoeven alleen maar in Gods liefde te blijven, te rusten in hem.

We steken een kaars aan om onze zorgen neer te leggen bij God.

Laten we stil zijn bij het licht van God.

Korte stilte

Lied; Jezus u bent het licht in ons leven. (Taïzé)

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

L We gaan over tot de tweede gebedsronde met als thema:

De zichtbare eenheid van christenen.

Tweede gebedsronde
De zichtbare eenheid van christenen

 

Psalm 85; Gij waart goedgunstig

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

Lezing; 1 Korintiërs 1 vers 10-13a

10 Broeders, ik doe een beroep op u in de naam van onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgestemd, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen een van zin en een van gevoelen.
11 Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld, broeders, dat er onenigheid onder u heerst,
12 Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: “Ik ben van Paulus.” “Ik van Apollos.” “Ik van Kefas.” “Ik van Christus.”
13 Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus?

Lied; Jezus ik wil dicht bij U komen (Opwekking 502)

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil’k zijn.
Zo dicht bij U voel’k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste,
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht,
U bent mijn leven, mijn Heer.

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil’k zijn.
Zo dicht bij U voel’k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste,
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht,
U bent mijn leven, mijn Heer.

Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht…
U bent mijn leven, mijn Heer.

Smeekbede om vergeving

L          Heilige Geest, U schept en herschept de kerk op alle plaatsen. Kom en fluister ons het gebed in, dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden tot zijn Vader richtte: ‘dat zij allen een zijn… opdat de wereld zal geloven’ .

A         Heer, ontferm U 

L          Heer Jezus, Vredevorst, ontsteek in ons het vuur van uw liefde, zodat alle verdenking, minachting en misverstanden in de kerk mogen ophouden. Laat de muren die ons scheiden vallen.

A         Heer, ontferm U

L          Heilige Geest, Trooster van alle mensen, stel ons hart open voor vergeving en verzoening en breng ons terug van onze dwaalwegen .

A         Heer, ontferm U

L          Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons arm van geest, zodat wij uw onverwachte genade kunnen verwelkomen.

A         Heer, ontferm U

L          Heilige Geest, laat alle mannen, vrouwen en kinderen die vervolgd worden om hun trouw aan het evangelie nooit in de steek. Geef hen kracht en moed, en ondersteun wie hen helpen.

A         Heer, ontferm U

Tweede handeling
We steken een kaars aan voor de eenheid van alle mensen.

Laten we in stilte hiervoor bidden.
Korte stilte

Lied; Jezus u bent het licht in ons leven. (Taïzé)

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

L We gaan over tot de derde gebedsronde met als thema;
De eenheid van alle mensen en de hele schepping.

Derde gebedsronde
De eenheid van alle mensen en de hele schepping

 

Psalm 96 a; Zing een nieuw lied alle landen

Refrein:           Zing een nieuw lied, alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan.

Lezing; Openbaring 7 vers 9-12

9 Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.
10 En zij riepen allen luid: “Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning!”
11 En al de engelen stonden rondom de troon, de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God,
12 zeggend: Amen!
Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank,
eer en macht en sterkte aan onze God
in de eeuwen der eeuwen, Amen!”

Lied; Als je geen liefde hebt voor elkaar (Hemelhoog 388)

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein;
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein;

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.
Refrein;

Meditatie

Orgelspel

 Voorbeden

V         God van leven, U heeft ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen. Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan culturen en volken, geloofsuitingen en tradities. Schenk ons de moed om altijd op te staan tegen onrecht en haat op grond van ras, achtergrond, geslacht en religie. Overwin in ons de angst voor mensen die niet hetzelfde zijn als wij.

A         God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

V         Barmhartige God, u heeft ons in Christus laten zien dat wij één zijn in U. Leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven, zodat het mogelijk is dat gelovigen met verschillende achtergronden, in verschillende landen, naar elkaar kunnen luisteren en in vrede zullen leven.

A         God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

V         Jezus, U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn. U kent de moeiten van het leven en de mensen die op zoveel verschillende manieren lijden. Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze tijd, ons bezit en ons leven te delen met alle mensen die in nood verkeren.

A         God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

V         Heilige Geest, U hoort de woede van uw gewonde schepping en de kreet van allen die lijden onder de klimaatverandering. Leid ons naar een nieuwe manier van leven, opdat wij als deel van uw schepping mogen leren om in harmonie te leven met alles wat U geschapen heeft.

A         God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

Derde handeling
We steken een kaars aan voor de eenheid van alle mensen.

Laten we in stilte hiervoor bidden.
Korte stilte

Onze Vader

V         Laten wij samen bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft;

 A        Onze Vader die in de hemel zijt,
            Uw naam worde geheiligd.
            Uw koninkrijk kome.
            Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
            Geef ons heden ons dagelijks brood.
            En vergeef ons onze schulden
            zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
            En leid ons niet in verzoeking,
            maar verlos ons van de boze.
            Want van U is het koninkrijk
            en de kracht en de heerlijkheid
            in eeuwigheid. Amen.

 Lied; Jezus u bent het licht in ons leven.(Taïzé)

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Lord Jesus Christ, Your light shines within us,
let not my doubts nor my darkness speak to me.
Lord Jesus Christ, Your light shines within us
let my heart always welcome Your love.

Christus, dein Licht verklärt uns’re Schatten,
lasse nicht zu dass das Dunkel zu uns spricht.
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde
und Du sagst auch, Ihr seid das Licht.

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.

Zegen

Slotlied Ga nu heen in vrede

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Inzameling van onze gaven

U kunt uw gave overmaken op het bankrekeningnummer van uw kerk o.v.v. Biddag 17 januari 2021.
Dank voor uw bijdrage.

 ‘Wees één, zodat de wereld mag geloven!
Blijf in zijn liefde, ga de wereld in
en draag de vruchten van deze liefde’

Zegening
Zusters van de Gemeenschap van Grandchamp


Volgende week zondag (24 januari) is er een dienst in de Vennekerk. Voorganger is Ds. Bert L. van der Woude. De dienst wordt vanaf 9.30 uur uitgezonden.