Liturgie voor de regiodienst op zondag 10 januari vanuit Oostwold

 

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling Gertjan Meijer
Diaken Jan Drewel
Lector Jan Drewel
Organist Roelf Wind

 

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te bekijken via www.vennekerk.nl/kerkdiensten

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: (Psalm) 100: 1,2

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap; “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt”.

Stil gebed, bemoediging en groet

Vervolg intochtslied: (psalm) 100: 3,4

Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan;
Gebenedijd zijn grote naam.

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw;
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed om ontferming

Lied 301a: Kyrie eleison

 

Loflied: Gezang 163 (LvdK)

Gij hebt mijn lief en leed, mijn dag gedeeld;
Gij zijt voor mij geen vreemde God gebleven.

Toen ik nog nergens was, maar levend dood,
hebt Gij en Gij alleen mijn licht ontstoken.

Licht van uw licht zijn wij, van uw geslacht,
mensen van licht maar duister onze wegen.

Mensen van vlees en steen, van hoop en vrees,
breng ons toch thuis, in godsnaam geef ons vrede.

Zondagsgebed

Eerste Schriftlezing: Jesaja 55: 1 – 11

Lied: 382

O alle gij dorstigen, komt tot de stromen
en gij die geen geld hebt, treedt nader en eet.
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.
Om niet staat de tafel des Heren gereed
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen
voor al zijn genodigden, groten en kleinen.

Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijd?
Komt allen tot Mij en uw ziel zal herleven
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
Hier weet gij met harten, met handen en monden
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.

O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden.
Aanbidt Hem en prijst Hem, hier is Hij nabij.
Nu is het de goede, gezegende stonde.
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.
De vallende mensen die nu zich bekeren
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.

Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 1-13

Lied: 523

Christus ging als eerste
waar het water stond,
waar de diepte heerste
schiep Hij vaste grond.

Refrein:
Al wat wij misdeden
is met Hem vergaan,
wie gelooft is heden
met Hem opgestaan

Christus trok als eerste
door de doodsjordaan,
wat als scheiding heerste
kan niet meer bestaan.

Refrein

Christus staat als eerste
voor Gods aangezicht,
waar de doodsnacht heerste
wenkt en lacht het licht.

Refrein

Overdenking

Lied: 517: 1,2,3

Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid,
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.

Gij, als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaan wij meer verloren
voor God in eeuwigheid.
De dood mag niets meer hopen.
Nu zich de hemel opent
toont Gij ons Gods beleid.

U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!

Apostolische Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 423

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

Orgelspel

Volgende week zondag (17 januari) is er een dienst in de Vennekerk. Voorganger is Kapitein Berkenbosch. De dienst wordt vanaf 9.30 uur uitgezonden.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.