Liturgie voor de dienst op zondag 3 januari 2021 in de Vennekerk, Epifanie

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Els Hessels
Diaken Herma Ufkes
Lector Janny van Lang
Organist Jan Muller

Liturgie voor de 1e zondag van het jaar. Zondag 3 januari 2021 om 9.30 uur vanuit de Vennekerk.

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en/of te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 72 : 1 en 3

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2 Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba’s verre stranden,
breng hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
val deze heer te voet.

Kyriegebed met gezongen heer ontferm u

Glorialied: Lied 526 : 1 en 4

1 Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

4 Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren ………….

Muziek: Gabriël Fauré (1845-1924):
Cantique de Jean Racine

Eerste lezing: Jesaja 60 : 1-6

Muziek: Nu daagt het in het oosten, lied 444 CD

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Evangelielezing: Matteüs 2 : 1-12

Zingen: Lied 339b
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek

Lied 499 (CD met hart en ziel, II CD1, 22)

1 Nu gaat de hemel open,
de aarde raakt in bloei,
de vrede daalt van boven,
God lacht de mensen toe.

2 Een kind ligt in de kribbe,
Gods Zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen,
geluk ligt voor de hand.

3 Het woord is vlees geworden,
God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden,
van ons een bloedverwant.

4 Hij zit bij ons aan tafel,
Hij deelt met ons zijn brood,
zijn God is onze Vader,
Hij is een huisgenoot.

5 O broeder in ons midden,
Gods strijd om ons bestaan,
wij willen U aanbidden,
wij leven in uw naam.

Overlijdensbericht

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)
Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied: 919 : 1, 2 en 4

1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, –
al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

4 Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Zegen

De kerkenraad wenst u allen thuis
en in de kerk een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Komende diensten:

Op zondag 10 januari
is er een regiodienst in de Vennekerk
Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff
De dienst wordt vanaf 9.30 uur uitgezonden

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.