Liturgie voor de dienst van zondag 27 december

Voorganger ds. Simone van de Vrie
Ouderling Boukje Haan
Lector Ina Kruizinga
Organist Wim Westerman

 

Orgelspel                                       

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                 (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 505: 1 en 2

 1. In de nacht gekomen
kind van hoger hand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt.
Kom in onze dagen
Kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht.

2. In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage
milde overmacht

Kyriegebed met gezongen Kyrie  (Lied 301h)

Glorialied: Lied 487: 1 en 2

 1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Gebed om Gods Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren
V: …………………….

Eerste lezing: Psalm 130

Zingen: Psalm 130: 1 en 3

1. Uit diepten van ellende
roep ik tot u, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O Laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here, red!

3. Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

Evangelielezing: Lucas 2: 25-38

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen:  Lied 489: 1, 2 en 3

1. Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

3. Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3 

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Zegen met gesproken amen

Afsluitend orgelspel

 

 De kerkenraad wenst u allen een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst beluisteren via www.kerkomroep.nl en via live streaming bekijken op www.vennekerk.nl

Komende diensten:
Op donderdag 31 december is de oudjaarsdienst in de Vennekerk te Winschoten
Aanvang 19.30 uur
Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff

Op zondag 3 januari 2021 is de dienst om 9.30 uur in de Vennekerk
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude