Liturgie voor de Kerstdienst

Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling Eise Smid
Lector Koos Akkerman
Organist Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                         (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Gezang 146: 1,2,3,4,7 (LbdK)

Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt;
hem viere, wat in ’t groot heelal
door Jezus is en wezen zal.

Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
toen zond Hij van zijn hoge troon
het heil der wereld ons, zijn Zoon.

O Gij ons heil, ons hoogste goed,
Gij werd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U
zijn wij Gods eigen kindren nu.

Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn geest van eerbied stil,
aanbidt het, maar doorgrondt het niet,
dat zo de liefde Gods geschiedt.

Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde, nu ge uw koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied.

Gebed om ontferming

Kyrie en gloriahymne: lied 299e (door Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken van CD Met hart en ziel II/1/18)

Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.

Afsluiting Advents-Kerstproject: Wereldnieuws

Projectlied:

 1. En luister goed, er komt nog meer.
  Een stem roept in het rond:
  ‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
  Maak ruimte als hij komt!’

 

 1. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
  Er komt een nieuwe tijd.
  Een wereld vol van goede trouw,
  geluk en vrolijkheid.

 

 1. Het beste nieuws daalt nu vanuit
  de hemel op ons neer.
  De Vader koos Maria uit
  als moeder van de Heer.

 

 1. En in de nacht klinkt er een lied:
  Het grote feest begint.
  Ga snel op weg en mis het niet.
  Kom kijken bij het kind!

 

Gebed om de Geest

 V: De Heer zal bij u zijn
 A: DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing: Jesaja 52: 7-10

Lied: 482: 1,3

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten –
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

 Evangelielezing: Johannes 1: 1-18 (vertaling Jan Nieuwenhuis)

In begin was het Woord,
en het Woord was bij God,
en God was het Woord.
Dit was in het begin bij God.

Alles is door hem geworden,
en zonder hem is niets geworden
van wat geworden is.

In hem was leven,
en het leven was het licht van de mensen.
En het licht schijnt in de duisternis,
en de duisternis heeft het niet overmeesterd.

Er geschiedde een mens,
een gezondene van God,
zijn naam was Johannes;
deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Deze was niet het licht,
maar (hij kwam) om te getuigen van het licht.
Het waarachtige licht was er,
dat elk mens verlicht,
het kwam in de wereld,
het was in de wereld,
en de wereld  is door hem geworden,
maar de wereld heeft hem niet erkend.
Het kwam in het zijne,
maar de zijnen erkenden hem niet.

Maar al diegenen die hem wel aanvaardden,
aan hen gaf hij het vermogen
kinderen van God te worden:
Aan hen die geloven in zijn naam.
Zij zijn niet uit stromen bloed
noch uit de begeerte van het vlees,
noch uit de wil van een man,
maar uit God geboren.

En het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons verbleven,
en wij hebben zijn heerlijkheid gezien,
een heerlijkheid als van de eniggeliefde van de Vader,
vol genade en waarheid.

Johannes getuigt van hem
en heeft luid geroepen, zeggende:
“Deze was degene van wie ik zei:
Die na mij komt, is vóór mij geworden,
omdat hij eerder was dan ik”.

Want uit zijn volheid
hebben wij allen ontvangen,
genade op genade.

Want de wet is door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid
zijn geworden door Jezus Messias.

God heeft niemand ooit gezien;
de eniggeliefde God
die aan de boezem van de Vader ligt,
die heeft (Hem) verklaard.

Lied: 338h Halleluja voor de kersttijd (CD II/1/21)

Overdenking

Orgelspel

Lied: 478: 1,2,4 Komt, verwondert u hier, mensen

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 487 Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Heenzending en zegen

Orgelspel

Komende diensten:
Zondag 27 december is de dienst
om 9.30 uur in de Vennekerk
Voorganger is ds. Simone van de Vrie

Donderdag 31 december is de oudjaarsdienst
om 19.30 uur in de Vennekerk
Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff