Liturgie voor de kerstnachtdienst vanuit de Vennekerk in Winschoten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Boukje Haan
Diaken Wijbrand Medendorp
Lector Anke Bos

Online regioviering vanuit de Vennekerk.    Aanvang 22.00 uur   Vanaf 21.50 online

U kunt thuis om 22.00 uur een kaarsje ontsteken dat van buiten af zichtbaar is. Dit als teken van verbondenheid met elkaar in deze kerstnacht.

 

 

Liederen vooraf 

Lied 444

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal

Lied 477 : 1 t/m 4

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Woord van Welkom

Zingen: Lied 476

1 Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

3. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerend
Ze offerden ootmoediglijk mirr’ wierook ende goud
te eren van dat kind, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis

Halleluja, Here, Laat ons zingen blij
Daarmee ook onze liederen beginnen vrij.
Jezus is geboren in de heilige Kerstnacht
Hoog zij hij geprezen en hoog zijn naam geacht
Kyriëleis.

Groet: Heil en vrede voor iedereen,
van de eeuwige God
en van Jezus Christus,
mens als wij op deze aarde
Allen: AMEN

Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aansteken van de kerstkaars

Kyriegebed met gezongen Heer ontferm u: Lied 301f

Zingen: Lied 481

1 Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

2 Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
………………………………….

Muziek: Aria uit ‘The Messiah’ van Georg Friedrich Händel
How beautiful are the feet of those that
preached the gospel of peace
and bring glad tidings of good things

Hoe lieflijk zijn de voeten van hen
die het evangelie van de vrede verkondigen
en het vreugdevolle nieuws van goede dingen

Profetenlezing:

Jesaja 9 : 1-6 door Anke Bos 

Muziek: Ave Maria van Giulio Caccini (1545-1618)
Gespeeld door Christa en Matthias Emmerink

Lezing uit het evangelie van Lucas (2 : 1-20) door Gré Mellema,  Janny Ploeger, Bartje Ugen, Maarten Timmerman en Anja Meijer

Lied 483

1 Stille nacht, heilige nacht!
Hoor, een stem fluistert zacht.
Het begint met een hemelse groet:
‘Er zij licht‘ en de aarde wordt goed.
Woord van God als begin.
Woord van God als begin.

2 Stille nacht, heilige nacht
heeft opnieuw hoop gebracht:
Het wordt licht door een kind in een stal
dat de wereld verwonderen zal.
Levend woord in de nacht
Levend woord in de nacht.

3 Stille nacht, heilige nacht.
Zing een lied, onverwacht.
Breng in donkere nacht het bericht:
Ook voor jou is er leven en licht.
Licht als in het begin.
Licht als in het begin.

Overdenking

Muziek: Fantasie over twee Oudhollandse kerstliederen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en OnzeVader

Lied 925
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw en het licht niet haat.

Aankondiging collecte:
De deurcollecte is bestemd voor Serious Request
Overal staan hulpverleners, lokale klinieken en ziekenhuizen onder hoogspanning als gevolg van de coronapandemie. Zij zijn overbelast, vaak met desastreuze gevolgen. De opbrengst van 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 gaat naar het Rode Kruis, dat zich in Nederland en in het buitenland inzet om die druk op hulpverleners te verlichten met mensen en middelen.Ook helpt het Rode Kruis de verspreiding van corona tegen te gaan.

Slotlied: Ere zij God (Orgel, piano en trompetten)

Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge, (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen Amen, Amen.

Zegen

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.