Liturgie voor de dienst op de 4e zondag van Advent

Voorganger Ds. Jurjen Hilverda
Ouderling Ellen Smid
Lector Lenie de Vries
Organist Bouko Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
O: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen                                       (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 19: 1,2 ‘De hemel roemt de Heer’

Aansteken van de vierde Adventskaars

Kyriegebed met gezongen kyrie lied 301f ‘Heer ontferm U’ (CD ‘Met hart en ziel’)

Adventsproject kindernevendienst: Het beste nieuws

Projectlied:

 1. En luister goed, er komt nog meer.
  Een stem roept in het rond:
  ‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
  Maak ruimte als hij komt!’
 2. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
  Er komt een nieuwe tijd.
  Een wereld vol van goede trouw,
  geluk en vrolijkheid.
 3. Het beste nieuws daalt nu vanuit
  de hemel op ons neer.
  De Vader koos Maria uit
  als moeder van de Heer

Gebed:

V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren
………….

Eerste lezing: 2 Samuel 7,4-16

Zingen: Lied 441 : 1, 7,10 ‘Hoe zal ik u ontvangen’

Evangelielezing: Lucas 1,26-38

Zingen: lied 339a ‘U komt de lof toe’

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 445 ‘De nacht is haast ten einde’

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied 443 : 1, 3, 4 ‘De engel Gabriël komt aangesneld’ (CD ‘Met hart en ziel’)

Zegen  met gesproken Amen

Afsluitend orgelspel

MEDEDELINGEN

De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren via www.kerkomroep.nl
en via live streaming (www.vennekerk.nl)

Komende diensten:
Op donderdag 24 december is de Kerstnachtdienst om 22.00 uur in de Vennekerk
Voorganger is ds. Bert L. v.d. Woude

Vrijdag 25 december is de Kerstdienst om 9.30 uur in de Vennekerk
Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff

Zondag 27 december is de dienst om 9.30 uur in de Vennekerk
Voorganger is ds. Simone van de Vrie