Liturgie voor de viering op de 3e zondag van Advent in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Corrie Troost
Diaken Leo Deinum
Lector Janny van Lang
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Bouko Tiggelaar

Liturgie voor de dienst op zondag 13 december 2020 in de Vennekerk te Winschoten
U kunt deze dienst beluisteren via http://www.kerkomroep.nl
en bekijken via http://www.vennekerk.nl

A an de geluids- een beeldkwaliteit is voortdurend gewerkt. Het lijkt er nu op dat eerdere storingen nu zijn verholpen.

Orgelspel

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 85 : 1, 3 en 4

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Aansteken van de derde Adventskaars

 

KYRIEGEBED afgesloten met gezongen Kyrie: Lied 301 f (CD Met hart en ziel 2, nr. 6)

Adventsproject kindernevendienst: Het beste nieuws

Projectlied:

2. En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
‘Hij is dichtbij, de grote Heer
Maak ruimte als hij komt!’

3. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
Er komt een nieuwe tijd.
Een wereld vol van goede trouw,
geluk en vrolijkheid.

Gebed: De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing : Jesaja 65 : 17-25

Muziek: O thou that tellest good tidings to Sion
Uit ‘The Messiah van Georg Friedrich Händel (1685-1759)

O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain: O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength: lift it up, be not afraid, say unto the cities of Judah: “Behold your God!” O thou that tellest good tidings to Zion, arise, shine, for thy light is come and the glory of the Lord is risen upon thee.

Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God!
Vreugdebode Sion, sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.

Evangelielezing: Johannes 3 : 22-30

Zang: Lied 339b
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 450

1 Verblijd u in de Heer te allen tijd,
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u,
verblijd u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

2 Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer,
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen,
want Hij brengt in uw ballingschap een keer,
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.

3 Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Hij die uw harten in zijn hoede heeft
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.

(Kinderen komen terug in de kerk)

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 451

1 Richt op uw macht, o Here der heerscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

3 Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

4 Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

5 Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

Zegen

Afsluitend orgelspel

Collectes bij de uitgang: 1e Diaconie, 2e Kerk

M E D E D E L I N G E N
Na de dienst bent u van harte welkom
om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Zondag 20 december wordt de viering op de 4e zondag van Advent gehouden in de Vennekerk. Aanvang: 9.30 uur
Voorganger is ds. Jurjen Hilverda uit Winsum (Fr.)

Maaltijdverstrekking

Het maaltijdverstrekkingsproject heeft vanaf begin deze maand een voortzetting gekregen.Iedere dinsdag worden door vrijwilligers uit verschillende kerken zo’n honderd maaltijdporties bereid om uit te delen.
U kunt dit project nog steeds steunen door geld over te maken aan de diaconie. Ook heeft Janna Westenberg een aantal van haar schilderijen ter beschikking gesteld die u kunt kopen. De opbrengst is voor dit project.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.