Liturgie voor viering op de 2e zondag van Advent 2020 in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Janny van Lang
Diaken Herma Ufkes
Lector Anke Bos
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Jan Muller

 

Tweede zondag van Advent op 6 december 2020 in de Vennekerk
te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl  of te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Orgelspel                             

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen                                            (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                          

A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering 

Aanvangslied: Lied (Psalm) 80 : 1 en 2

1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

Aansteken van de tweede  Adventskaars

KYRIEGEBED afgesloten met gezongen Kyrie: Lied 301 f (CD Met hart en ziel 2, nr. 6)

Adventsproject kindernevendienst: Het beste nieuws

Projectlied: 

2. En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
Maak ruimte als hij komt!’

Gebed: De Heer zal bij u zijn

DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing : Jesaja 40 : 1 – 11

Muziek: Comfort ye my people uit ‘The Messiah’ van Georg Friedrich Händel. Deel 1, no. 2

Comfort ye, comfort ye My people, saith your God.
Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her Iniquity is pardoned.
The voice of him that crieth in the wilderness
Prepare ye the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for Our God.

Evangelielezing: Johannes 1 : 19 -28

Zang:  Lied 339b

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                   

Orgelspel

Zang: Lied 462 (CD Met hart en ziel, deel 2 nr. 5)

1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4 Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6 Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

(Kinderen komen terug in de kerk)

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 441 : 1, 3 en 6

1 Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

3 Wat hebt U opgegeven
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven
getekend was door pijn?
Zo veel was mij ontnomen
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen
en wist ik mij bemind.

6 Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!

Zegen

Afsluitend orgelspel

Collectes bij de uitgang: 1e Diaconie, 2e Kerk

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom
om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Zondag 13 december wordt de viering op de 3e zondag van Advent gehouden in de Vennekerk. Aanvang: 9.30 uur
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Mededelingen
Maandag 7 december zal in de Vennekerk om 19.30 uur een aangepaste gemeenteavond worden gehouden. Meer informatie vindt u in het komende kerkjournaal.

Maaltijdverstrekking

Het maaltijdverstrekkingsproject heeft vanaf begin deze maand een voortzetting gekregen.Iedere dinsdag worden door vrijwilligers uit verschillende kerken zo’n honderd maaltijdporties bereid om uit te delen.

U kunt dit project nog steeds steunen door geld over te maken aan de diaconie. Ook heeft Janna Westenberg een aantal van haar schilderijen ter beschikking gesteld die u kunt kopen. De opbrengst is voor dit project.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.