Liturgie voor de viering op de 1e zondag van Advent 2020 in de Vennekerk

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Boukje Haan
Diaken Geert tuin
Lector Henny Muller
Leiding Kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Wim Westerman

29 november 2020. Eerste zondag van Advent: Ad te levavi (tot u hef ik mijn hart op)
De liturgische kleur is paars als teken van bezinning en verwachting

Orgelspel             

Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen                                            (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering    

 Aanvangslied: Lied (Psalm) 25 : 1 en 2

1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2 Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen Guw treden wendt
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
k blijf U al den dag verwachten.

 Aansteken van de eerste Adventskaars

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301h

 Adventsproject kindernevendienst: Het beste nieuws

 

Projectlied:

 

Gebed:          De Heer zal bij u zijn

DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing : Jesaja 63 : 19b – 64 : 8

Zingen: Lied 437

1 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

2 Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breek in regens neer,
regen de Heiland, Israëls Heer.

3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,
dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

4 Waar blijft Gij toch, o s werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

5 Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.

6 Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in t vaderland.

Evangelielezing:  Marcus 13 : 24-37

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                  

 Orgelspel

Zingen: Lied 451

1 Richt op uw macht, o Here der heerscharenf
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

3 Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

4 Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

5 Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

(Kinderen komen terug in de kerk)

 Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Slotlied: 1009

1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

 2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen
versmaad hun smeken niet!

 3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Zegen

                         M E D E D E L I N G E N                      

Na de dienst bent u van harte welkom

om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.

 De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl en bekijken via http://www.vennekerk.nl

Komende diensten

Zondag 6 december wordt de viering op de 2e zondag van Advent gehouden in de Vennekerk. Aanvang: 9.30 uur

Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Mededelingen

Maandag 7 december zal in de Vennekerk om 19.30 uur een aangepaste gemeenteavond
worden gehouden. Meer informatie vindt u in het komende kerkjournaal.

Maaltijdverstrekking

Het maaltijdverstrekkingsproject heeft vanaf begin deze maand een voortzetting gekregen.
Iedere dinsdag worden door vrijwilligers uit verschillende kerken zo’n honderd maaltijdporties bereid om uit te delen.

U kunt dit project nog steeds steunen door geld over te maken aan de diaconie.
Ook heeft Janna Westenberg een aantal van haar schilderijen ter beschikking gesteld die u kunt kopen.
De opbrengst is voor dit project.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.