Liturgie voor de viering op Eeuwigheidszondag in de Vennekerk

Voorgangers Ds. Gert Wybe van der Werff
Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Ellen Smid
Diaken Riekel Beens
Lector Anke Bos
Organist Bouko Tiggelaar

Viering op de laatste zondag van de herfst.

In deze viering gedenken wij de gestorven dierbaren die ons tijdens
het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen.

U kunt deze dienst live beluisteren via http://www.kerkomroep.nl
en live bekijken via http://www.vennkerk.nl

Ook thuis kunt de overleden dierbaren gedenken door het aansteken van een kaars.

De liturgische schikking in deze dienst is verzorgd door Janny Geertsema, Annie Riensema Hulsebos en Lenie de Vries

Orgelspel                              Woord van Welkom

VOTUM
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen                                            (Allen gaan staan)

GROET
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                          A: Amen

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering 

Aanvangslied: Lied 91a : 1 en 3 Orgel en stem

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

3 Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 657

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn

A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………………

Lezing uit het Nieuwe Testament:  Openbaring 21 : 1-7

Zingen: Lied 800 : 1 en 2

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?

2 Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door ’s levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is.

Evangelielezing: Mattheüs 5 : 1-12

Lied 989 (van de CD met hart en ziel)

Gelukkig de armen van geest
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Overdenking Muziek           Orgelspel

                 – GEDACHTENIS DER NAMEN –

Inleidend woord en lied 920 (CD)

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild, –

laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.

Noemen van de namen van de overledenen

en aansteken van de kaarsen.

aansluitend is er gelegenheid
een lichtje aan te steken voor wie u wilt gedenken.

Onderwijl klinken er enkele Taizé-liederen (CD):

Bless the Lord my soul (Lied 103e)
Jesus, remember me when you come into your kingdom
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. (Lied 62b).

Besluit van de gedachtenis met Lied 731

2. Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken tot die Dag aan zal breken
waarop het wachten is.

3. Vergeet niet hoe wij heten, wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken, gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken, van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen

M E D E D E L I N G E N

Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene nog
een kop koffie of thee te drinken.

Komende diensten

Op zondag 29 november (1e advent)
is er een viering in de Vennekerk.
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. Bert L. van der woude

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.