Liturgie voor de dienst op zondag 15 november in de Vennekerk te Winschoten

Liturgie voor de dienst op de 9e zondag van de herfst.
Aanvang 9.30 uur

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Tinke Wisman
Diaken Tilly Ottevanger
Lector Janny van Lang
Leiding kindernevendienst Janny Geertsema
Organist Koos Akkerman

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:    

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 283

1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Kyriegebed met gezongen Kyrie  (Lied 301h)

 

Glorialied: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Laudate Dominum, KV 339  https://www.youtube.com/watch?v=wNlG_grvGyY

Kindernevendienst

Zingen: Samen in het licht

Gebed om Gods Geest

V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren  V: …………………….

Eerste lezing: Ezechiël 34 : 11-17                

Zingen: Lied 23b

1 De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

2  De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

3  De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4  De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5  De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Evangelielezing: Matteüs 25 : 31-46

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen: Lied 973

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied 838 : 1, 2 en 4

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Zegen met gezongen amen

Mededelingen
Vanwege de verscherpte maatregelen
moeten we deze zondag
afzien van het gezamenlijk koffiedrinken.
We zullen dit besluit heroverwegen
voor de Eeuwigheidszondag

De kerkenraad wenst u allen thuis
en in de kerk een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Komende diensten:
Op zondag 22 november wordt de morgendienst
gehouden in de Vennekerk te Winschoten
Voorgangers zijn ds. Gert Wybe van der Werff en  ds. Bert L. van der Woude
Aanvang: 9.30 uur

In deze dienst gedenken wij de dierbaren
die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
De nabestaanden hebben een uitnodiging ontvangen
en krijgen voorrang bij de aanmelding.

Bezinning & Cultuur in coronatijd
Helaas moeten vanwege de verscherpte maatregelen
in de coronacrisis alle activiteiten tot nader bericht
worden afgelast.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.