Liturgie voor de oogstdienst op zondag 8 november 2020 in de Vennekerk

Achtste zondag van de Herfst

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Els Hessels
Diaken Tilly Ottevanger
Lector Lenie de Vries
Organist Jan Muller

 

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:    

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 70

1 Haast u om mij te redden, God!
O Heer, doe uw verlossing dagen.
Maak hen beschaamd die mij belagen.
Drijf met de spotters zelf de spot.
Verlos, o Heer, mij uit de handen
van wie mij naar het leven staan.
Doe Gij het lachen hun vergaan,
dan vluchten zij voor eigen schande.

2 Laat die U zoeken in hun nood
verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat allen die uw heil beminnen
voortdurend zingen: God is groot!
Maar ik ben arm, zie mijn ellende.
Haast u tot mij, bevrijd mij, Heer
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,
maar spoed u om mijn lot te wenden.

Kyriegebed met gezongen Kyrie  (Lied 301h)

Glorialied: Lied 719

2 Loof God voor de vruchten van over de zee,
van ver nemen schepen de oogst met zich mee:
verzonden door buren, hun naam onbekend,
gegeven door God die ons allemaal kent.

3 Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn,
ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn:
voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud,
loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt.

4 Loof God voor de vruchten van kennis en brein,
de drang tot ontdekken van wat er kan zijn:
voor dromen en daden en alles dat leidt
tot een wereld van hoop en van menselijkheid.

5 Loof God voor de vruchten van liefde alom,
van leiders naar volgers maar ook andersom:
dat ieder geleid wordt, geduldig en goed,
naar vrijheid en dat men zal worden gevoed.

Gebed om Gods Geest

V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren
……………………………..

Eerste lezing: Jesaja 48 : 17-21                

Zingen: Lied 310

1 Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren –
wie drift bemint wordt ziende blind.

4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

5 Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Evangelielezing: Matteüs 25 : 14 – 30

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen: Lied 715

1 Zoals de halmen buigen in de wind
– één adem blaast ze naar één kant –
zo buigen wij ons samen door uw Geest
naar U, o God, en bidden met één mond.

2 Soms waait de wind het koren in de war,
naar alle kanten, naar elkaar;
zo worden wij ook door elkaar geschud
en richt uw Geest ons op een ander mens.

3 Zoals het graan, verzameld tot de oogst
– met zorg gemaakt tot levend brood –
de honger stilt van mensen overal,
maak ons bestaan zo tot een goede oogst.

4 God van het graan, van mensen en de wind,
blaas uit uw hemel over ons,
dan bloeit de aarde in uw zonneschijn –
zie om naar ons, en vrede zal er zijn.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied: Lied 981

1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Zegen met gezongen amen

Vanwege de verscherpte maatregelen
moeten we deze en komende zondag
afzien van het gezamenlijk koffiedrinken

De kerkenraad wenst u allen thuis
en in de kerk een goede en gezegende dienst.
U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Komende diensten:

Op zondag 15 november wordt de morgendienst
gehouden in de Vennekerk te Winschoten
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Bezinning & Cultuur in coronatijd
Helaas moeten vanwege de verscherpte maatregelen in
de coronacrisis alle activiteiten tot nader bericht
worden afgelast.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.