Liturgie voor de regiodienst op zondag 1 november 2020 in de Vennekerk

Voorganger Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst Boukje Haan
Diaken Ineke Dusseljee
Lector Janny van Lang
Leiding KND Janny Geertsema
Organist Bouko Tiggelaar

 

Allerheiligen

Reformatiezondag

 

Orgelspel                                       

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:    

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied:  Samen op Weg (melodie lied 665 )

1 Wij komen overal vandaan,
om met elkaar op weg te gaan
en streven naar verbondenheid.
Gemeente zijn in deze tijd.

2 Als streekgemeente zijn we zo,
een baken in de regio,
voor allen die in deze tijd,
op zoek zijn naar geborgenheid

3 Wij vieren samen avondmaal,
met jong en oud, in eigen taal,
en doen dat tot gedachtenis,
dat Christus in ons midden is.

4 De weg die wij nu samengaan,
is God erbij, Hij gaat vooraan!
‘t Beloofde land ligt in ‘t verschiet.
Hij leidt ons en verlaat ons niet.

Kyriegebed met gezongen Kyrie  (Lied 301h)

Glorialied: van de CD Luthers Lieder
Jonathan R. Brell (*1987)
Gott sei gelobet und gebenedeiet

15 Gott sei gelobet und gebenedeit

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Gebed om de Geest
V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren

………….

Muziek: van de CD Luthers Lieder
Johann Walter (1496-1570)
Erhalt uns Herr, bei deinem Wort

16 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

Eerste lezing: Spreuken 9 : 1-18               

Zingen: Lied 849

 

 

2 Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

3 Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

Evangelielezing: Matteüs 25 : 1-13

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Muziek: van de CD ‘Luthers Lieder’

J.S. Bach( 1688-1750): Jesus Christus,
unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt

18 Cantata, BWV 363 – Jesus Christus, unser Heiland, BWV 363

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Slotlied:  Lied 898  1 en 4                         

 1 Ein’ feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der alt’ böse Feind,
Mit Ernst er’s jetzt meint,
Gross’ Macht und viel List
Sein’ grausam’ Ruestung ist,
Auf Erd’ ist nicht seingleichen.    

1 Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren

 

4 Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, –
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Zegen met gezongen amen

Na de dienst bent u van harte
Welkom om in Irene /buiten/ in de kerk nog een
kop koffie te drinken

De kerkenraad wenst u allen thuis
en in de kerk een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Komende diensten:

Op zondag 8 november oktober wordt de morgendienst
gehouden in de Vennekerk te Winschoten
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude
We vieren dan de traditionele oogstdienst,
maar op bescheiden wijze. Vanwege de coronacrisis
worden er geen oogstbroden rondgebracht.
Aanvang: 9.30 uur

Bezinning & Cultuur in coronatijd
Helaas moeten vanwege de verscherpte maatregelen in
de coronacrisis alle activiteiten tot nader bericht
worden afgelast.

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.