Liturgie voor de 6e zondag van de herfst. Zondag 25 oktober 2020 9.30 uur Vennekerk Winschoten

Voorganger Ds. Gerbrand Segger
Ouderling Henny Muller
Lector Anke Bos
Organist Wim Westerman

Orgelspel   

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen                                                     (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
A: Amen.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Zingen: lied 104: 1 en 4

Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
het licht heeft hij als mantel omgeslagen,
Hij maakt de wolken tot zijn zegenwagen.
Hij die de hemel uitspant als eden tent,
Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.

4     Gij drenkt de bergen uit het hoge zwerk,
de vruchtbaarheid der aarde is uw werk,
De dieren grazen in de malse weiden,
de sikkel gaat de rijpe halmen snijden.
De wijn verheugt het hart, en voedzaam brood
geeft Gij genoeg voor aller mensen nood.
Zie op de Libanon Gods cederbomen,
zij staan verzadigd door zijn regenstromen.

Kyriegebed …bidden wij allen samen; Lied  301h

Lied  301h

 Glorialied: lied 150a:

1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort,
prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2.Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schlepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: Geprezen zij God!

Gebed:
V:   De Heer zal bij u zijn
A:        De Heer zal u bewaren 

1e Lezing:    Ezechiël 18 : 1 – 4 en 25 – 32

Zingen:         lied 320: 1, 2 en 5

1.Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mijalleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn gebeden.

2.Bemin uw Heer te allen tijd,
dien hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw vader.

5.De liefde spreekt haar eigen taal
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.

Evangelielezing: Matteüs 21 : 23 – 32  

Zingen:    U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                       Muziek/Orgelspel      

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte  

Slotlied: lied  975: 1 en 3

1.Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

3.Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen – 
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Zegen met gesproken amen

Dhr. Eise Smid zal na afloop van deze dienst ds. Segger kort toespreken.

 

Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene nog een kop koffie of thee te drinken.
De kerkenraad wenst u/jullie allen thuis en in de kerk, een goede en gezegende dienst

U kunt deze dienst beluisteren via www.kerkomroep.nl en bekijken via www.vennekerk.nl

Komende diensten
Zondag 1 november is de Lutherdienst om 9.30 uur in de Vennekerk
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude

Bezoek ook onze website: www.pg-winschoten.nl

Bezinning & Cultuur in Coronatijd: alle geplande activiteiten komen te vervallen