Liturgie vijfde zondag van de herfst. Zondag 18 oktober 2020 om 9.30 uur in de Vennekerk

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling Eise Smid
Lector Koos Akkerman
Organist Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                          (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering 

Aanvangslied: Psalm 134

Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Gebed om ontferming

Na elke gebedsintentie:
Voorganger: “…. zo roepen wij tot God:”
               Allen:            Heer, ontferm U!

Glorialied: 158 De lofzang van Zacharias (door Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken van CD Met hart en ziel 1/5)

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Gebed om de Geest

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………..

Eerste lezing: Ezra 3:10 – 4:5 en 4: 24 – 5:5

Lied: 879

Refrein:
Jubel, jubel, dochter Sion,
zing van vreugde, Israël!
Kom, verheug je en wees vrolijk,
stad van God, Jeruzalem.

1.
Al je zonde heeft Hij vergeven.
De vijand is niet meer.
Ja, de Levende, neemt je angst weg,
koning van Israël in je midden.
Refrein

2.
Hoor: dan klinken troostende woorden
voor Jeruzalem:
‘Wees niet angstig, Sion, stad van mij,
blijf vertrouwen op je redder.’
Refrein

3.
God de koning is in je midden,
Hij bevrijdt zijn volk.
Hij zal naast je zijn, in liefde zwijgen,
van vreugde juichen, jij zult zingen:
Refrein.

Evangelielezing: Matteüs 22: 15-22

Lied: Psalm 115: 1,2,3

Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd,
doch uw voortdurende aanwezigheid,
uw trouw en uw genade.
Waar is uw God? tart ons het heidendom.
Hij onze God, gaat in zijn heiligdom
slechts met zichzelf te rade.

De volken denken zelf hun goden uit;
hun gouden monden geven geen geluid,
geen licht is in hun ogen;
hun handen tasten niet;geen wierooklucht
dringt tot hen door, hun oor hoort geen gerucht,
hun voet wordt niet bewogen.

Wie in die goden zijn behagen vindt
en wie ze maakt, wordt even doof en blind
als deze dode dingen.
Maar wij, wij hebben onze God die leeft,
die spreekt en hoort en die het leven geeft
aan alle stervelingen.

Overdenking

Orgelspel 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 814 Wees gezegend (canon) (CD Met hart en ziel 2/19)

 Wees gezegend,
waar je ook heengaat,
wees gezegend.

Heenzending en zegen

Orgelspel

 

Komende diensten:

Zondag 25 oktober is de dienst in de Vennekerk
Voorganger is ds. Gerbrand Segger
In deze dienst dienst zullen we afscheid nemen
van ds. Segger als onze kerkelijk werker.

Bezinning & Cultuur in Coronatijd
Alle activiteiten gaan voorlopig niet door

Na de dienst bent u van harte Welkom om in Irene /buiten/ in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken
De streekkerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk aanwezig een goede en gezegende dienst.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren via www.kerkomroep.nl en  www.vennekerk.nl