Liturgie voor de dienst op de 4e zondag van de Herfst. Zondag 11 oktober 2020 om 9.30 uur in de Vennekerk te Winschoten.

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Corrie Troost
Lector Ina Kruizinga
Organist Bouko Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen: Lied (Psalm) 130 : 1 en 2

1 Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!

2 Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.

Kyriegebed met gezongen Kyrie
        

 

 

 

 

 

Glorialied:Loflied: Cantai ao Senhor – Een lied voor de Heer (van CD Hoop van alle volken)

Een lied voor de Heer,    )
een nieuw lied gezongen!  ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
Zingt mee voor de Heer!

Zingt Hem om zijn macht,  )
zijn wondere daden        ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

De aarde zingt mee:
zijn Naam zij gezegend!   ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

Zingt Hem die ons schiep. )
Hij gaf ons zijn Adem!    ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

Zingt Hem als Hij komt,   )
ja, zingt Hem Hosanna!    ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

 Gebed om de Geest
 V: De Heer zij met u
A: De Heer zal u bewaren
………….

Eerste lezing: 1, 3 : 1-6

Zingen: Lied 175

2 Wie wonen daar in die stad,
die stad op d’ nieuwe aarde?
Een volk dat de Heer aanbad
en d’ trouw aan zijn roeping bewaarde.
O poortwachter, open de poort
voor al wie vertrouwt op zijn woord!

3 Vertrouw op de Heer, vertrouw,
want eeuwig zal Hij ons dragen.
De vesting zo hoog gebouwd,
die heeft Hij ternedergeslagen
maar mensen die steeds zijn geknecht
die wandelen hier in ’t licht.

4 Rechtvaardigen, hier ’s uw stad,
standvast’gen, hier uw sterkte.
Een ruimte die niemand mat,
een toekomst die niemand bewerkte
dan Israëls Heiland alleen,
Hij voert de verdrukten ‘rheen.

Evangelielezing: Matteüs 22 : 1-14

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Muziek: J.S. Bach (1675-1750),
Aria & Gavotte uit de cantate, ‘Weichet nur, betrübte Schatten’ BWV 202

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

 Slotlied: Lied 747 : 1, 5 en 7

1 Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

5 Ja, Hij zal ons geleiden
in ’t schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

7 Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

Zegen met gezongen amen

 Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene /buiten/ in de kerk nog een kop koffie te drinken
De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk een goede en gezegende dienst.
U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren via www.kerkomroep.nl en via (www.vennekerk.nl)

Komende diensten:
Op zondag 18 oktober wordt de morgendienst gehouden in de Vennekerk te Winschoten
Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff, aanvang: 9.30 uur

Bezinning & Cultuur in coronatijd

13 oktober
Gespreksgroep senioren met lunch. 12.30 in Ons Gebouw

14 & 15 oktober
Wereldkeuken in Ons Gebouw om 17.30 uur. Twee avonden voor maximaal 20 mensen met gerechten uit India.

21 oktober
Stiltewandeling vanuit de dorpskerk in Meeden om 9.30 uur

6 november
Bijbels koken in Ons Gebouw om 17.00 uur.

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.