Liturgie voor de dienst op zondag 27 september 2020 in de Vennekerk

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Boukje Haan
Lector Lenie de Vries
Organist Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen          

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:    

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm )

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wank’le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

3  De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4  De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  

……………………………

1e Lezing: Daniël 2 : 1-2a, 26-49

Zingen: Lied 1001

1 De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Evangelielezing: Matteüs 21 : 23-32

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking         

Orgelspel

Zingen:  Lied 991

1 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2 God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

3 Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

4 Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

5  Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

6 Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7 Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

8 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Slotlied: Lied 665

1 Om Christus’ wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle menselijkheid
– een zoon die naar zijn vader aardt –
God in het vlees geopenbaard.

2 Loof Hem, die van de Geest ontving
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, menselijk vlees en bloed.

3 Hij die, ontheven hemelhoog,
te stralend voor het sterflijk oog,
aan de engelen verschenen is
in ’t licht van zijn verrijzenis, –

4 Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, – de Zoon.

Zegen met gezongen amen


De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk
een goede en gezegende dienst.

Inmiddels mogen we weer met een grote groep
samenkomen. Met in achtneming van de coronamaatregelenIs er plaats voor ruim
honderd mensen in de Vennekerk.
Aanmelden is niet nodig.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Komende diensten:
Op zondag 4 oktober wordt de morgendienst
uitgezonden vanuit de Vennekerk in Winschoten
Voorganger is  Ds. Bert L. van der Woude
Aanvang: 9.30 uur

In deze dienst nemen we afscheid
van Marian Karssen als ouderling

Bezinning & Cultuur in coronatijd

13 oktober
Gespreksgroep senioren met lunch. 12.30 in Ons Gebouw

14 & 15 oktober
Wereldkeuken in Ons Gebouw om 17.30 uur. Twee avonden voor
Maximaal 20 mensen met gerechten uit India.

21 oktober
Stiltewandeling vanuit de dorpskerk in Meeden om 9.30 uur

6 november
Bijbels koken in Ons Gebouw om 17.00 uur.

14 november
Dagtocht naar het Duitse vakwerkhuizen stadje Soest (niet ver van Dortmund). 8.00 uur met Deiman Tours vanaf Ons Gebouw

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.