Liturgie voor de dienst op zondag 13 september 2020 in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger Ds. L. de Ruiter, Drachten
Ouderling Henny Muller
Lector Koos Akkerman
Organist Koos Akkerman

Orgelspel                                         Woord van Welkom

Votum
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied:  Ps 121 : 1 en 4

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt,
Hij zal uw komen en uw gaan,
Wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

GLORIALIED: Lied 413

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw’ge ongeziene.
Looft uw liefd’ en zingt er van,
alle eng’len die u dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
………………………

Lezing:
Lezing: Psalm 31 : 1 – 6

Zingen: Ps. 31: 1, 3 en 4

3.Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
Om uwe naam, o Heer,
Toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.

4. In uw handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd
Ik ben altijd uw trouw indachtig
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijde.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

 Zingen:  Lied 835: 1, 2 en 4    

   

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer om zonder klagen,
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen,
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 416

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Orgelspel

 

M E D E D E L I N G E N

De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk aanwezig
een goede en gezegende dienst.

Met inachtneming van de coronamaatregelen is er
plaats voor ruim honderd mensen in de Vennekerk.
Welkom! (aanmelding is niet langer nodig)

U kunt de dienst beluisteren via www.kerkomroep.nl en bekijken via www.vennekerk.nl

Komende diensten:

Op zondag 20 september wordt de startdienst
gehouden in de Vennekerk te Winschoten
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude
Aanvang: 9.30 uur

Bezoek ook onze website: www.pg-winschoten.nl

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.