Liturgie voor de dienst op zondag 6 september 2020 in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger Tineke Huizing-Piersma
Ouderling Eise Smid
Lector Henny Muller
Organist Jan Muller

Deze dienst kan worden beluisterd via http://www.kerkomroep.nl
of bekeken via http://www.kerkomroep.nl

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vade
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Die ons geroepen hebt nog altijd ons zoekt, ons aanziet en wil kennen
A: BLIJF NAAR ONS VRAGEN!

Als wij niet horen vluchten in zwijgen, – noem onze naam, noem ons uw geliefde
A: BLIJF NAAR ONS VRAGEN!

Die aan ons vasthoudt, ons leven ten goede:
A: STA ONS VOOR OGEN

Doe ons elkaar zien zoals Gij ons ziet:
 A: STA ONS VOOR OGEN

Die ons geroepen hebt: Hoor ons gebed!
A: AMEN

Aanvangslied: Lied 280 : 1, 2, 3 en 5

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied 303

Glorialied: 303

1 Zonne en maan,
water en wind,
de bloem en het kind
schiep onze God.
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2 Jezus, Gods Zoon,
leefde en stierf
voor allen, voor ons.
Hij leeft vandaag
hier onder ons,
hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3 Geest die ons troost,
levend nabij,
genezing en vuur.
Adem van God,
kracht onderweg
dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Gebed:
V: De Heer zal bij u zij
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing:   Ezechiël 33:7-11

Zingen:  lied 992

Lied 992 : 1, 2, 3 en 4

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijnen wandelen op zijn weg?

2 Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden als mensen naar Gods beeld?

3 Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen als ons is voorgedaan?

4 Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien naar alles wat er leeft.

Evangelielezing: Mattheus 18: (1) 15-20

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel      


Zingen: Lied 991 : 1, 2, 4, 6 en 7

1 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2 God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

4 Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

6 Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7 Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.


Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: 418:1,2,3

Lied 418 : 1, 2 en 3

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Zegen

M E D E D E L I N G E N

De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk aanwezig
een goede en gezegende dienst.

Met in achtneming van de coronamaatregelen is er
plaats voor ruim honderd mensen in de Vennekerk.
Welkom! (aanmelding is niet langer nodig)

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

Komende diensten:

Op zondag 13 september wordt de morgendienst
gehouden in de Vennekerk te Winschoten
Voorganger is ds. L. de Ruiter uit Drachten
Aanvang: 9.30 uur

Bezoek ook onze website: www.pg-winschoten.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.