Liturgie voor de dienst van zondag 23 augustus 2020 in de Vennekerk

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Eise Smid
Lector Henny Muller
Organist Wim Westerman

 

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.

(Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.         

Bemoediging:   

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 139 : 1, 10 en 11

 1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

10 O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten,
ik overdenk die al mijn nachten.

11 Gedachten ongeëvenaard
hebt Gij, o God, geopenbaard
in al de werken van uw hand –
gedachten talloos als het zand.
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,
ik vind U altijd aan mijn zijde.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: Lied 906 : 1, 6 en 8

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder.

6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

8 Heer kom in mij wonen,
zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt,
wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: Jesaja 51 : 1-6

 

Zingen: Lied 864 : 2, 3 en 4

2 God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

3 Zou ooit een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.

4 Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, – God zal het merken,
’t is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kinderen sterken
met woord en sacrament.

Evangelielezing: Matteüs 16 : 21-27      

Zingen:

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                          

Orgelspel

Zingen: Lied 843

1. Wat te kiezen, leven, dood,
afgod, geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of mij geven gaandeweg?

 1. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
  wat mij werft en wat mij leeft,
  is het vele, geld en goed,
  aarden schatten, overvloed
 1. Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
  die mij voedt en mij verkwikt,
  is de Ene, goed is God,
  hemelschat, genadebod.
 1. Wat te kiezen, leven, dood,
  afgod geld, genadebrood?
  Alles houden wat ik heb,
  of Hem volgen op zijn weg.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 835

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Zegen met gezongen amen

De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk aanwezig
een goede en gezegende dienst.

Inmiddels mogen we weer met een grote groep
Samenkomen. Met in achtneming van de coronamaatregelen is er plaats voor ruim
honderd mensen in de Vennekerk.
Iedereen (waarvandaan ook) is welkom.
Aanmelding is niet langer nodig.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

De regiodienst van deze zondag
wordt uitgezonden vanuit de Ontmoeting in Scheemda
Voorganger is ds. Ariaan Baan

De liturgieën van beide diensten
zijn te vinden op onze website www.pg-winschoten.nl
en op de website van pgscheemda.nl

Komende diensten:

Op zondag 30 augustus wordt de morgendienst
Gehouden in de kerk aan de Goldhoorn te Oostwold
Voorganger: ds. Gert Wybe van der Werff
Aanvang: 9.30 uur

Maaltijdverstrekking

Iedere dinsdag een maaltijd om die vervolgens
In samenwerking met het Leger des Heils uit te delen
Een bijdrage voor dit project kunt u overmaken
op de rekening van uw plaatselijke diaconie.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.