Liturgie Regiodienst vanuit De Ontmoeting Scheemda 23 augustus

Welkom

Intochtslied

Psalm 139 (Heer, die mij ziet zoals ik ben): 1,2

Stil gebed

Bemoediging en groet

V. Onze hulp in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G. En het werk van zijn hand nooit loslaat
V. Er is genade voor ons en vrede
Van God onze vader en van Jezus Christus
in gemeenschap met de heilige Geest
G. Amen

Gebed om ontferming

Kyrie

Heer ontferm u
Christus ontferm u
Heer ontferm u

Loflied

 

Gedachtenismoment

Gedachtenislied

Psalm 23b:1 (De Heer is mijn herder!)

Gebed om de Geest

Kindermoment voor volwassenen

Bijbellezing 

Jesaja 51:1

Bijbellezing

Matteüs 16:21

Antwoordlied

Lied 941 (Waarom moest ik uw stem verstaan?)

Preek

Lied 841

En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Gebed

Laten we danken en bidden

Collecte

Slotlied

Lied 315 (Heb dank o God): 1,2,3

Zegen

De genade van de Heer Jezus Christus
de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen

Amen