Liturgie voor de doopdienst op zondag 9 augustus in de Vennekerk

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Ellen Smid
Lector Koos Akkerman
Organist Bouko Tiggelaar

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:  

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

V: Eeuwige, onze God
Wij die U nooit hebben gezien
A: ZIE ONS HIER STAAN!

V: Wij, die van U hebben gehoord, –
A: HOOR GIJ ONS AAN.

V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A: WEES ONZE HULP.

V: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
A: MAAK ALLES NIEUW,

V: en dat Gij ons bij name kent
A: LEER ONS U KENNEN,

V: die Bron van leven wordt genoemd, –
A: DOE ONS WEER LEVEN,

V: die hebt gezegd: ik zal er zijn, –
A: WEES HIER AANWEZIG.

Aanvangslied: Psal 139 : 1 en 2

 1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

(KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Kyrie eleison  (Heer, ontferm U)

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke Naam!
Viert de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
Zie ons met ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt.
Levenszon, liefdes bron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………………

Evangelielezing: Matteüs 14 : 22-33

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking 

Orgelspel

Zingen: Lied 350 : 1, 2, 4 en 7

1 Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.

2 Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit de hoge vrede haalt.

5 Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

7 Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!

DIENST VAN BELIJDENIS EN DOOP

Presentatie

Geloofsbelijdenis (allen staan)

Ik geloof in God, die de liefde is
en die de aarde aan alle mensen gegeven heeft.
Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
in de macht van wapens
in de macht van onderdrukking
Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is om ons te genezen en die ons
van alle dodelijke afhankelijkheden bevrijdt.
Ik geloof niet dat oorlogen onvermijdelijk zijn,
de vrede onbereikbaar is.
Ik geloof in de gemeenschap der heiligen,
de kerk die geroepen is
om in dienst van alle mensen te staan.
Ik geloof niet dat lijden vergeefs moet zijn,
of dat God de vernietiging van de aarde gewild heeft.
Ik geloof dat God voor de wereld een orde wil
die op gerechtigheid en liefde gegrondvest is
en dat alle mannen en vrouwen
mensen met gelijke rechten zijn.
Ik geloof in Gods belofte
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid en vrede elkaar met een kus begroeten
in liefde met open handen
en vrede op aarde.                                       Amen.

Zingen: Lied 675 : 1

1  Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Doopgebed

Muziek: Sela, Doop 

Belijdenis- en doopvragen

Voorganger: Anton David Bijsterveld, jij hebt de gemeente van Christus gevraagd om in haar midden voor het aangezicht van God
je geloof te mogen belijden en daarop de doop te ontvangen.   Daarom vragen we je:

Geloof je in God, de Vader, onze Schepper en Behoeder?

Wil je Jezus Christus volgen, die zijn leven voor ons gaf
en is opgestaan uit de dood?

Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?

Verlang je en beloof je met de gemeente verenigd rondom Schrift en Tafel, de Heer trouw te dienen in de opbouw van zijn kerk en de komst van zijn rijk?

Verlang je gedoopt te worden in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest? 

Antwoord, bediening van de doop, handoplegging en  zegen.

Overhandiging, doopkaart en doopkaars

Vraag aan de gemeente,

Gemeente van Winschoten, nu Anton Bijsterveld openbare belijdenis van zijn geloof heeft afgelegd en de doop heeft ontvangen, belooft u hem te aanvaarden, hem te omringen met uw medeleven en hem te dragen in uw gebeden, zodat hij zich in zijn geloof blijvend gesteund mag weten?

Gemeente: JA, DAT BELOVEN WIJ

Zingen: Lied 833 (3x)

Neem mij aan zoals ik ben, Take, o take me as I am
wek in mij wie ik zal zijn, summon out wat I shall be
druk uw zegel op mijn hart set your seal upon my heart
en leef in mij. and live in me.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 422                                                   

1 Laat de woorden die we hoorden klinken in ons hart
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

Zegen

De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk aanwezig
een goede en gezegende dienst.
Inmiddels mogen we weer met een grote groep
Samenkomen. Met in achtneming van de coronamaatregelenIs er plaats voor ruim
honderd mensen in de Vennekerk.

Welkom! (aanmelding is niet langer nodig)

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming

(www.vennekerk.nl)

De regiodienst van deze zondag

wordt uitgezonden vanuit de Ontmoeting in Scheemda

Voorganger is ds. Richard Offringa

        Komende diensten:

Op zondag 9 augustus wordt de morgendienst

Gehouden in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger is ds. Gert Wybe van der Werff

Aanvang: 9.30 uur

De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk aanwezig
een goede en gezegende dienst.

 

Inmiddels mogen we weer met een grote groep
Samenkomen. Met in achtneming van de coronamaatregelenIs er plaats voor ruim
honderd mensen in de Vennekerk.

Iedereen (waarvandaan ook) is welkom en ook aanmelding is niet langer nodig.

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

 

De regiodienst van deze zondag
wordt uitgezonden vanuit de Ontmoeting in Scheemda
Voorganger is ds. Richard Offringa
De liturgieën van beide diensten
zijn te vinden op onze website www.pg-winschoten.nl
en op http://www.pgscheemda.nl/uploads/klant160/files/Orde%20van%20dienst%202%20aug%202020[2973].pdf

Komende diensten:
Op zondag 9 augustus wordt de morgendienst
gehouden in de Vennekerk te Winschoten
In deze dienst wordt de doop
bediend aan
Anton David Bijsterveld
Voorganger is  Ds. Bert L. van der Woude
Aanvang: 9.30 uur

Maaltijdverstrekking
Iedere dinsdag een maaltijd om die vervolgens
In samenwerking met het Leger des Heils uit te delen
Een bijdrage voor dit project kunt u overmaken
op de rekening van uw plaatselijke diaconie.
Het project wordt gesteund door

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.