Liturgie voor de viering op zondag 26 juli 2020, zesde zondag van de zomer vanuit de Vennekerk in Winschoten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Els Hessels
Lector Lenie de Vries
Organist Wim Westerman

 

Deze viering is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl en te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Orgelspel

Woord van Welkom

 Aansteken van de tafelkaarsen         

 Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                        (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:   

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm 92 : 1, 2 en 6

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

2  Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

6 Gij zult de eer verhogen / van wie vernederd wordt
uw kracht is uitgestort, / uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden: / daar ligt terneer geveld
al wie zich met geweld / vergreep aan Gods bevrijden.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: 1 Koningen 3, 5-12

 Zingen: Lied 849

1 Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.

2 Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

3 Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God. 

Evangelielezing: Matteüs 13 : 44-5

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                         

Orgelspel

 Zingen:  Lied 241 : 1, 2 en 3

1 Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde,–
o dat Gij mijn
geluk wilt zijn,
hoe zal ik ’t U vergelden?

2 Rijk ben ik in uw liefde en trouw;
o Here Jezus, zie ik bouw
op niets dan uw genade,
en nooit in tijd
of eeuwigheid
wordt mij die schat tot schade.

3 Uw woord is waarheid, – Gij berooft
mij nooit van wat het heeft beloofd:
uw trouw in dood en leven.
O Heer, omdat
Gij zijt mijn schat,
moet ik mijn hart U geven. 

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Slotlied: Lied 993

1 Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2 wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4 om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5 Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6 want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7 Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zegen met gezongen amen

De kerkenraad wenst u allen thuis en in de kerk aanwezig  een goede en gezegende dienst.

Inmiddels mogen we weer met een grote groep
Samenkomen. Met in achtneming van de coronamaatregelenIs er plaats voor ruim
honderd mensen in de Vennekerk.

Iedereen (waarvandaan ook) is welkom, mits aangemeld.
U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

De regiodienst van deze zondag
wordt uitgezonden vanuit de Dorpskerk in Meeden
Voorganger is pastor Tineke Huizing-Piersma
De liturgieën van beide diensten zijn te vinden op onze website www.pg-winschoten.nl

  Komende diensten:

Op zondag 2 augustus wordt de morgendienst
uitgezonden vanuit de Vennekerk in Winschoten
Voorganger is  Ds. Bert L. van der Woude
Aanvang: 9.30 uur

 Inzamelingsactie Voedselbank afgerond

De voedselbank heeft niet langer te kampen met
een tekort aan voorraad.
Producten naar Ons Gebouw is daarom niet langer nodig.
Wel is het zon  dat er nog veel mensen afhankelijk zijn
van de voedselbank.
Uw financiële bijdrag blijft daarom welkom.

 

            Project maaltijdverstrekking in coronatijd

(zie het kerkjournaal van juni, blz. 18 en 19)

Ook in de zomer gaat dit project door,
zij het in beperkte mate.

Als PGW bereiden we  vanaf 4 augustus t/m 1 september
Iedere dinsdag een maaltijd om die vervolgens
In samenwerking met het Leger des Heils uit te delen
Een bijdrage voor dit project kunt u overmaken
op de rekening van uw plaatselijke diaconie.
Wilt u meehelpen bij de bereiding van de maaltijden
(thuis of in Ons Gebouw in Winschoten) dan kunt u
zich aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude
Het project wordt gesteund door

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.