Liturgie voor de viering op de vijfde zondag (19 juli 2020) van de zomer in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Sylvia Bakker
Lector Ina Kruizinga
Organist Wim Westerman

 

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl en te bekijken via de website
van de Vennekerk http://www.vennekerk.nl 
zie voor nadere aanwijzingen het kerkjournaal van juli/augustus, blz. 26

Orgelspel       

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen 

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

           

Bemoediging:   

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 92 : 1, 3 en 5

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

3 Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

5 Maar Gij, de Allerhoogste, / zolang de wereld is –
werkers der duisternis / zult Gij de dood doen oogsten.
Uw tegenstanders, Here, / zullen als kaf vergaan;
ten oordeel opgestaan / zult Gij de vijand keren.

 

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: Gloria uit de Missa Solemnis van

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791),  KV 337.

https://www.youtube.com/watch?v=C8zIXC7koW8

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn

A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: Jesaja 40 : 12-25

 Zingen: Psalm 86 : 1 en 4

1 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

4 Leer mij naar uw wil te handelen,
Laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Evangelielezing: Matteüs 13 : 24-30, 36-43
 Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                          

Orgelspel

 

Zingen:  Lied 761

1 Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.

2 In deze onstuimige lente,
waarin heel de wereld bestaat,
verwekt Gij de elementen
en wie scheidt het goed van het kwaad?

3 En wie zal het zaad onderscheiden,
het zij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide
uw zon ziet op beide terneer.

4 Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.

5 Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
totdat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt.

6 En als Gij ons brengt in uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
o laat ons het dorsen verduren
waarmee Gij het graan onderscheidt!

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Slotlied: Lied 825 : 1, 3, 4, 5

1 De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

3 Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven: te wonen op zijn aarde,
waar het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

4 Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

5 Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven

Zegen

M E D E D E L I N G E N

In deze bijzondere omstandigheden wenst de
streekkerkenraad u allen een goede en gezegende dienst.

Inmiddels mogen we weer met een grote groep
samenkomen. Met in achtneming van de coronamaatregelen
is er plaats voor ruim honderd mensen in de Vennekerk.
Iedereen (waarvandaan ook) is welkom, mits aangemeld.
U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

De regiodienst van deze zondag
wordt uitgezonden vanuit de Stefanuskerk in Finsterwolde
Voorganger is pastor Tineke Huizing-Piersma
De liturgieën van beide diensten
zijn te vinden op onze website www.pg-winschoten.nl

Komende diensten:

Op zondag 26 juli wordt de morgendienst
uitgezonden vanuit de Vennekerk in Winschoten
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger is  Ds. Bert L. van der Woude

Vanuit de dorpskerk in Meeden
wordt op deze zonda
een kinderdienst uitgezonden.
Voorganger is pastor Tineke Huizing
Aanvang: 9.30 uur

 Inzamelingsactie Voedselbank afgerond

De voedselbank heeft niet langer te kampen met
een tekort aan voorraad.
Producten naar Ons Gebouw is daarom niet langer nodig.
Wel is het  zo dat er nog veel mensen afhankelijk zijn
van de voedselbank.
Uw financiële bijdrage blijft daarom welkom.

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.