Liturgie voor de regioviering op 12 juli 2020, 4e zondag van de zomer, in de Stefanuskerk in Finsterwolde

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Gerard de Groot
Lector Eri de Groot
Organist Roelf Wind

 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied : Psalm 65 : 1
De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangslied (vervolg):  Psalm 65 : 5

Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Kyriegebed met als gezongen kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Gezang 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
Gebed bij opening van de Schrift

1 Schriftlezing: Jesaja 55 : 6-13

Zingen: Lied 772

1 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
hoe Gods nieuwe wereld zal zijn.
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres,
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam,
de wolf legt zich neer naast het lam.

2 Dan zingen de bergen en heuvels het uit,
de volkeren leven in vrede.
De aarde is vol van de kennis van God,
zo vol als met water de zee, de zee,
zo vol als met water de zee.

3 Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt,
en ouders en kinderen strijden.
De aarde is ziek door de schuld van uw volk,
en de doornstruik verovert het land, het land,
de doornstruik verovert het land.

4 God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,
maak een einde aan onrecht en pijn.
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,
uw volk gelukkig kan zijn.

Evangelielezing:  Matteüs 13 : 1-9, 18-23

Zingen: Lied 339a

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

  Overweging

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-iuCC2KCf8

Muziek: Gedeelte uit “Die Schöpfung” van Joseph Haydn  (1732-1809)

“Die Himmel erzählen die Ehre Gottes” (De hemelen vertellen Gods eer).

Gebeden met voorbeden, stil gebed en Onzevader

Collecte

Slotlied: Lied 418

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegen

Komende diensten

Op zondag 19 juli vindt de morgendienst plaats in de Vennekerk. Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger is: Ds. Bert L. van der Woude

De regiodienst van die zondag wordt uitgezonden vanuit de kerk van Oostwold.
Voorganger is: Pastor Tineke Huizing-Piersma

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.