Liturgie derde zondag van de zomer

Rondvenster in de kerk van de Prot.Gem.Bovensmilde
Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Henny Muller
Ouderling van ontvangst Klaaske Boven
Organist Jan Muller
Lector Janny van Lang

Regiodienst op zondag 5 juli 2020

om 9.30 uur in de Vennekerk

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen moment van stilte

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 47

Volken weest verheugd, jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap ’s Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht geeft z’in onze macht.
Met zijn eigen hand meet Hij Jakob ’t land,
die daar woont met trots, als beminde Gods.

God stijgt blinkend schoon/met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal/meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, /’s Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort/naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied./Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt/troont in heiligheid.

Maakt het dan bekend;/Godes regiment
houdt de volken saam, /geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan/om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, /het betrekt de wacht.
Hem, die ’t aards geweld/paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, /den verheven Heer.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Lied 301d

Kyrië

 

Glorialied: 906: 1,6,7

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve ’t hart Hem weder.

Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

Eerste lezing: Zacharia 9: 9-12

Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen
en de paarden uit Jeruzalem;
de bogen worden gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.
Want, Sion, omwille van mijn verbond met jou, met offerbloed bekrachtigd, zal ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water.
Keer terug naar de burcht, gevangenen. Jullie hoop is niet vergeefs geweest, want ook nu geldt de toezegging aan Sion: ik al je dubbel schadeloosstellen.

Lied: 550: 1, 2

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van tevoren voorzegd.

Evangelielezing: Matteüs 11: 25-30

In die tijd zei Jezus ook:
“Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Ja,Vader, zo hebt u het gewild.
Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Lied: Vredevorst kom tot ons (van cd Hoop van alle volken 74)

Vredevorst kom tot ons,
zoveel scheidt uw mensen.
Jezus, sticht gemeenschap,
dat uw volk leeft in vrede.

Zoon van God die liefde is,
zoveel bindt ons samen,
kom nu en verzoen ons,
maak uw volk tot een lichaam

Kom nu en bevrijd ons Heer,
zoveel dat ons neerdrukt,
heel de wereld hunkert,
Jezus breng ons tot eenheid.

Kom o vrede wereldwijd –
hoop van alle volken,
droom die wij maar dromen,
Vredevorst, kom nu tot ons.

Overdenking

Orgelspel

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: 981

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Heenzending en zegen

Orgelspel

MEDEDELINGEN

Zondag 12 juli is de regiodienst in de Stefanuskerk in Finsterwolde.
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.