Liturgie voor de regioviering op zondag 28 juni vanuit de kerk in Oostwold

Voorganger ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Jan Drewel
Koster Peter Akkerman
Organist Koos Akkerman
Lector Maria Wijnmalen

Deze dienst is rechtstreeks of later te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

of via de website van PG de Dollert, http://dedollert.protestantsekerk.net

Welkom en mededelingen

 Intochtslied: Psalm 89: 1,6

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand,
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
en als herauten gaan U voor op al uw schreden
uw goedheid en uw trouw,O Vorst van onze vrede.

Stil gebed,

bemoediging en groet

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

allen:           die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

v.:                   Die trouw is tot in eeuwigheid

a.:                   die het werk van zijn handen niet loslaat.

v.:                   Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van onze Heer Jezus Christus

in gemeenschap met de heilige Geest.

a.:                   Amen

 

Drempelgebed

Lied: Mon âme se repose – mijn ziel verstilt (van CD Chants de la prière de Taizé)

https://www.youtube.com/watch?v=Yl9wSG8jFYQ&feature=youtu.be

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen komt mijn heil.Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.

Gebed om ontferming

Besloten met samenspraak na de woorden: zo bidden wij u tezamen…

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.

 

Loflied: Cantai ao Senhor – Een lied voor de Heer (van CD Hoop van alle volken(2))

https://www.youtube.com/watch?v=PBeg6MsHI_w

Een lied voor de Heer,    )
een nieuw lied gezongen!  ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
Zingt mee voor de Heer!

Zingt Hem om zijn macht,  )
zijn wondere daden        ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

De aarde zingt mee:
zijn Naam zij gezegend!   ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

Zingt Hem die ons schiep. )
Hij gaf ons zijn Adem!    ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

Zingt Hem als Hij komt,   )
ja, zingt Hem Hosanna!    ) 3x
Zingt mee voor de Heer,
zingt mee voor de Heer!

 Zondagsgebed

 Eerste lezing: Jeremia 29: 1-14

 1Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 2Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. 3Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud:4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. 9Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.10Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.

Lied: 713: 1,3,4

Wij moeten Gode zingen, halleluja,
om alle goede dingen, hallleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen, halleluja.

Al leeft uw volk verschoven, kyrieleison,
in ’t land van vuur en oven,
in ’t land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

De lier hing aan de wilgen, misericordia
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen, halleluja,
zoals het was voor dezen in Galilea.

Tweede lezing: Matteus 10: 34-42

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.40 Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden.42 En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’

Lied 351: 2

Wij zijn in U begraven,
wij staan met U rechtop.
Wij zijn niet langer slaven,
maar kinderen van God.
Een wereld zijn wij oud,
maar nieuw als deze morgen,
geboren ongeborgen,
verloren tot behoud.

Overweging

Lied: 845

Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: 993: 1,2,5,6,7

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Heenzending en zegen

  Orgelspel

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.