Liturgie voor de dienst van de tweede zondag na Trinitatis op 21 juni 2020 vanuit de Vennekerk in Winschoten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Eise Smid
Lector Ina Kruizinga
Organist Koos Akkerman

 

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Orgelspel                                         

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen          moment van stilte

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:    

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 84 : 1 en 2

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: Laudato si  (uit de bundel: Hoop van alle volken)
Gebaseerd op het zonnelied van Franciscus van Assisi.

https://www.youtube.com/watch?v=Rla81AGiir0

1. E per tutte le creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.

2. Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba
per i monti e per il mare.

3. Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.

1. Om de zon, de maan, de sterren.
Om ’t heelal en al de schepselen
Om de vissen en de bomen
en om ’t vuur, de waterstromen.

2. Om dit land, om moeder aarde,
die een pracht van bloemen baarde
die ons voedt met zaad en vruchten.
Om de bergen en de luchten.

3. Om de vreugde in het leven
dat wij U eer mogen geven
en om dat ons alle dingen
u ter ere steeds doen zingen.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  

……………………………

1e Lezing: Jeremia 20 : 7-13

Zingen: Lied 942

1 Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Evangelielezing: Matteüs 10 : 16-33

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking 

Muziek: Heer, raak mij aan met uw adem: Uit de bundel: Hoop van alle volken.

https://www.youtube.com/watch?v=uP6ox-kTiZw#action=share

 

De oorspronkelijke taal is Fins: Kosketa minua, Henki!
Ook te vinden in het nieuwe liedboek, lied 695

1 Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht!

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Slotlied: Lied 418

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegen

Op donderdag 18 juni overleed Vera Lynn. Met haar lied ‘We’ll meet again’
heeft ze velen in Engeland en Nederland een hart onder de riem gestoken.
Alle reden om er nog een keer naar te luisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=8Nzy1cfnKh4

of een compilatie door de jaren heen als eerbetoon https://www.youtube.com/watch?v=6X1D2h8AheU

            M E D E D E L I N G E N

In deze bijzondere omstandigheden wenst de
kerkenraad u allen een goede en gezegende dienst.
Nu we slechts met enkelen kunnen samenkomen
doet de verbondenheid via de kerktelefoon en

via www.kerkomroep.nl en via live streaming

(www.vennekerk.nl) ons allen goed.

We wensen u veel sterkte en goede moed.

De regiodienst van deze zondag
wordt uitgezonden van uit de Ontmoeting
in Scheemda, aanvang: 9.00 uur
Voorganger: ds. Ariaan Baan

De liturgieën van beide diensten
zijn te vinden op onze website www.pg-winschoten.nl

Komende diensten:
Op zondag 28 juni wordt de morgendienst
uitgezonden vanuit de kerk van Oostwold Aanvang: 9.30 uur
Voorganger is  Ds. Gert Wybe van der Werff

Vanuit de ontmoeting in Scheemda
wordt op deze zondag
een kinderdienst uitgezonden.
Voorganger is ds. Ariaan Baan
Aanvang: 9.00 uur

Inzamelingsactie voedselbank voortgezet

Nog steeds kunt u houdbare producten voor de voedselbank
brengen (rechtstreeks of naar Ons Gebouw, Winschoten)
Wij vragen u deze producten naar Ons Gebouw te brengenen u kunt daar de meeste weekdagen van 9.00 – 12.00 uur terecht.
Mocht u niemand aantreffen dan kunt u proberen
op aan de Schönfeldsingel nr. 9 of nr. 11 de sleutel van

Ons Gebouw af te halen

Actie vakantietas

Er is al nodige naar Ons Gebouw
gebracht om de vakantietassen te vullen.
Uw bijdrage is echter nog steeds welkom!
(zie het kerkjournaal van juni, blz. 15)

Project maaltijdverstrekking in coronatijd
(zie het kerkjournaal van juni, blz. 18 en 19)

Iedere dinsdag en donderdag
worden er maaltijden verstrekt aan mensen
die dat in deze tijd hard nodig hebben.
Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken
o.l.v. het Leger des Heils

Een bijdrage voor dit project kunt u overmaken
op de rekening van uw plaatselijke diaconie.

Wilt u meehelpen bij de bereiding van de maaltijden
(thuis of in Ons Gebouw in Winschoten) dan kunt u
zich aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude
Het project wordt gesteund door:

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.