Liturgie voor de dienst op de 1e zondag na Trinitatis op 14 juni 2020 vanuit de Vennekerk in Winschoten

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst Boukje Haan
Lector Anke Bos
Organist Jan Muller

 

Deze dienst is te beluisteren vi http://www.kerkomroep.nl
en later te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Eenmaal aangekomen op deze website gaat u naar het kopje ‘kerkdiensten’ en kiest daarna
de datum van de dienst.

Orgelspel                                         

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen          moment van stilte

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 671

1 Nu bidden wij de Heilige Geest
om een recht geloof het allermeest,
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan ’t einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis.

2 Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
dat wij Christus kennen voor altijd
Leer Gij ons te bouwen op die getrouwe,
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen.
Kyrieleis.

3 Geef, heilige liefde, uw overvloed,

doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis.

4 Geef, hoogste Trooster in alle nood,
dat wij nimmer vrezen schande of dood,
dat wij niet versagen ten laatste dage,
als de vijand zelf ons aan komt klagen.
Kyrieleis.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: W.A. Mozart (1756-1791 ,
Laudate Dominum, KV 339

https://www.youtube.com/watch?v=N91d6dq-zxY

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  

……………………………

1e Lezing: Jesaja 12 : 1 -6

Zingen: Lied 153 

1. Ik wil niet zwijgen, ik zal zingen,
ik zal U loven, trouwe God.
Ik voelde de gloed van uw boosheid
maar weg is uw woede, U troost mij.

Refrein: Vol vreugde put je water uit de bron van bevrijding.
Bezing op aarde de kracht van Gods liefde.

2. God is mijn redder.
Ik ben vol vertrouwen, ik wankel niet,
want de Ene, mijn sterkte, beschermt mij,
de Eeuwige heeft mij redding gebracht.                  Refrein

3. Vol vreugde put je water
uit de bron van de redding.
Loof onze redder, noem vol vreugde Gods naam,
bezing op aarde de kracht van Gods liefde.             Refrein

4. Zing een lied voor de Ene,
Gods grootse daden op heel de aarde.
Jubel en juich, al wie woont in Gods stad,
de Heilige van Israël is groot, is nabij!                      Refrein

Evangelielezing: Matteüs 9 : 35 – 10 : 15

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking 

Muziek: Largo uit het Tripelconcert
van Ludwig van Beethoven (1770 -1827)

youtube.com/watch?v=_i3MDvByLIc

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Slotlied: Lied 423

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen

M E D E D E L I N G E N

In deze bijzondere omstandigheden wenst de
kerkenraad u allen een goede en gezegende dienst.
Nu we slechts met enkelen kunnen samenkomen
doet de verbondenheid via de kerktelefoon en

via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl) ons allen goed.

We wensen u veel sterkte en goede moed. 

De regiodienst van deze zondag
wordt uitgezonden vanuit de Ontmoeting in Scheemda.
Voorganger is ds. Richard Offringa.
De liturgieën van beide diensten
zijn te vinden op onze website www.pg-winschoten.nl

Komende diensten:

Op zondag 21 juni wordt de morgendienst
uitgezonden vanuit de Vennekerk in Winschoten 

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger is  Ds. Bert L. van der Woude

Vanuit de ontmoeting in Scheemda
wordt op deze zondag
een kinderdienst uitgezonden.
Voorganger is ds. Ariaan Baan
Aanvang: 9.30 uur

 

Inzamelingsactie Voedselbank voortgezet

Nog steeds kunt u houdbare producten voor de voedselbank
brengen (rechtstreeks of naar Ons Gebouw, Winschoten)
Wij vragen u deze producten naar Ons Gebouw te brengen
en u kunt daar de meeste weekdagen van 9.00 – 12.00 uur terecht.
Mocht u niemand aantreffen dan kunt u proberen
 aan de Schönfeldsingel nr. 9 of nr. 11 de sleutel van
Ons Gebouw af te halen

 

Actie vakantietas

Er is al nodige naar Ons Gebouw
gebracht om de vakantietassen te vullen.
Uw bijdrage is echter nog steeds welkom!
(zie het kerkjournaal van juni, blz. 15) 

Project maaltijdverstrekking in coronatijd

(zie het kerkjournaal van juni, blz. 18 en 19)
Iedere dinsdag en donderdag
worden er maaltijden verstrekt aan mensen
die dat in deze tijd hard nodig hebben.
Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken
o.l.v. het Leger des Heils

Een bijdrage voor dit project kunt u overmaken
op de rekening van uw plaatselijke diaconie.
Wilt u meehelpen bij de bereiding van de maaltijden
(thuis of in Ons Gebouw in Winschoten) dan kunt u
zich aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude

Het project wordt gesteund door: 

Te lang om nog in de dienst te beluisteren is “The lark ascending” van Ralph Vaughan Williams
dat op deze dag (14 juni) 1921 in premiere ging met Marie Hall als soliste.

Mooi om thuis nog even bij te verwijlen.

https://www.youtube.com/watch?v=IOWN5fQnzGk

Het stuk is gebaseerd op een gedicht van George Meredith

https://allpoetry.com/The-Lark-Ascending

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.