Liturgie voor de dienst op de zondag van het feest van de Drievuldigheid op 7 juni 2020 om 9.30 uur vanuit de Vennekerk

Voorganger Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling van dienst Ellen Smid
Lector Lenie de Vries
Organist Koos Akkerman

De dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

en te bekijken via http://www.vennekerk.nl
via deze website kiest u de rubriek ‘kerkdiensten’ en vervolgens klikt u op de datum van de dienst die u wilt bekijken.

Liturgie voor de regiodienst op zondag van het Feest van de Drievuldigheid

Ikoon van de Heilige Drieëenheid – Andrei Rublev (15e eeuw)

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                      (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen         moment van stilte

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: (Psalm) 8 : 1,2,3,6

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kindren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G’uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.

Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: Lied 655

Höchsterwünschtes Freudenfest (BWV 194)

Openingskoor uit de Cantate voor Trinitatis van J.S.Bach

https://www.youtube.com/watch?v=Xw5Jy0zt1Ww )

Höchsterwünschtes Freudenfest,    Uiterst welkom vreugdefeest!
das der Herr zu seinem Ruhme    dat de Heer ons tot Zijn glorie
im erbauten Heiligtume      in Zijn opgerichte heiligdom
uns vergnügt begehen läßt.  met blijdschap laat vieren.
Höchsterwünschtes Freudenfest! Uiterst welkom vreugdefeest!

        

D I E N S T   V A N   H E T   W O O R D

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

Eerste lezing: Exodus 34: 4-9
Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. ‘Als u mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’

Lied: (Psalm) 103: 2,3,4

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

Evangelielezing: Matteüs 28: 16-20

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Liedtekst:

Ga tot het einden der aarde,
tot het uiterste,
daar zal liefde zijn:
ga!

                                          (Herman Verbeek, Zangen van zoeken en zien 13)

Overdenking

Orgelspel

Lied: 704

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.                                                      

Overlijdensbericht

Zingen: Lied 961(2x)

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij to

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: 969

In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
één wereld door zijn woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

Geliefden,sluit u dan aaneen
vanwaar en wie ge ook zijt
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Heenzending en zegen


Orgelspel

 — +++ —

Inzamelingsactie Voedselbank voortgezet
Nog steeds kunt u houdbare producten voor de voedselbank
brengen (rechtstreeks of naar Ons Gebouw, Winschoten)
Wij vragen u deze producten naar Ons Gebouw te brengen
en u kunt daar iedere weekdag van 9.00 – 12.00 uur terecht.

Project maaltijdverstrekking in coronatijd
Iedere dinsdag en donderdag
worden er maaltijden verstrekt aan mensen
die dat in deze tijd hard nodig hebben.
Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken
o.l.v. het Leger des Heils
Een bijdrage voor dit project kunt u overmaken
op de rekening van uw plaatselijke diaconie.
Wilt u meehelpen bij de bereiding van de maaltijden
(thuis of in Ons Gebouw in Winschoten) dan kunt u
zich aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude
Het project wordt gesteund door:

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.