Liturgie voor de viering op 1e Pinksterdag 2020 om 9.30 uur vanuit de Vennekerk te Winschoten

 

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling Boukje Haan
Organist Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen          moment van stilte

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:    

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 672

1 Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2 O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: Pinkstercantate van J.S. Bach
Frohlocke mein ewiges Herz  https://youtu.be/s_gcGbqf4nU

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  

……………………………

Zingen: Lied 695

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

1e Lezing: Handelingen 2 : 1 -13

Zingen: Lied 677

1 Geest, uit de hemel neergedaald,
storm van gedrevenheid,
breek niet de mens die ademhaalt,
Gij die ook stilte zijt.

2 Geest van de Vader en de Zoon,
vuur van hun heiligheid,
verzeng ons niet, maar brand ons schoon
van ongerechtigheid.

3 Adem van leven in het woord,
wek hen die niet verstaan:
de stomme spreekt, de dove hoort,
Gij doet het lied ontstaan.

Evangelielezing: Johannes 14 : 23-29

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking 

Orgelmuziek

Zingen: Lied 1014

1 Geef vrede door van mens tot mens,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2 Geef vrede door van mens tot mens
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3 Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4 De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5 Geef Christus door van mens tot mens,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Slotlied: Lied 675

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben
door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

M E D E D E L I N G E N

In deze bijzondere omstandigheden wenst de
streekkerkenraad u allen een goede en gezegende dienst.
Nu we slechts met enkelen kunnen sajehkomen
doet de verbondenheid via de kerktelefoon en
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl) ons allen goed.
We wensen u veel sterkte en goede moed. 

Komende diensten:

Op zondag 7 juni wordt de morgendienst
uitgezonden vanuit de Vennekerk in Winschoten
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger in deze regiodienst: Ds. Gert Wybe van der Werff

Inzamelingsactie Voedselbank voortgezet
Nog steeds kunt u houdbare (!) producten voor de voedselbank
brengen (rechtstreeks of naar Ons Gebouw, Winschoten)
Wij vragen u deze producten naar Ons Gebouw te brengen
en u kunt daar iedere weekdag van 9.00 – 12.00 uur terecht.

Project maaltijdverstrekking in coronatijd
Iedere dinsdag en donderdag
worden er maaltijden verstrekt aan mensen
die dat in deze tijd hard nodig hebben.
Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken
o.l.v. het Leger des Heils

Een bijdrage voor dit project kunt u overmaken
op de rekening van uw plaatselijke diaconie.
Wilt u meehelpen bij de bereiding van de maaltijden
(thuis of in Ons Gebouw in Winschoten) dan kunt u
zich aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude (0597-422112, blvanderwoude@planet.nl)

Het project wordt gesteund door: 

Een fotoverslag van deze maaltijdverstrekking vindt u in het kerkjournaal van juni,
dat medio volgende week bij u wordt bezorgd.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.