Liturgie voor de regiodienst op de 7e zondag van Pasen, Exaudi, 24 mei om 9.00 uur (!) vanuit de Ontmoeting in Scheemda

Voorganger Ds. Ariaan Baan
Ouderling Maaike Snoep
Organist Willem Grezel
Camera Ben Bruinsma

 

Deze regioviering is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl 
en vanaf zondagmiddag 13.00 uur te bekijken via YouTube

Het is de zevende zondag na Pasen: “Zondag Exaudi”.
De kleur van deze zondag is wit. Omdat we geen Hemelvaart hebben kunnen vieren, volgen we in
deze dienst de lezingen van Hemelvaart.

Inleidend orgelspel

De klok luidt… wij worden stil

Als teken van verbondenheid kunt u met de paaskaars in de kerk
thuis ook een kaarsje aansteken.

Mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied: Psalm 47
1. Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd,
prijs met handgeklap / ’s Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht.
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob ’t land,
die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

3 Maak het dan bekend: / Godes regiment
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.
Edelen treden aan / om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.
Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, / de verheven Heer.

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de naam van de Heer.
G. die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw is tot in eeuwigheid
G. die het werk van zijn handen niet loslaat.
V. Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
in gemeenschap met de heilige Geest.
G. Amen

Gebed om ontferming

Gloria: lied 665
1. Om Christus’ wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle menselijkheid
– een zoon die naar zijn vader aardt –
God in het vlees geopenbaard.

2. Loof Hem, die van de Geest ontving
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, menselijk vlees en bloed.

3. Hij die, ontheven hemelhoog,
te stralend voor het sterflijk oog,
aan de engelen verschenen is
in ’t licht van zijn verrijzenis, –

4. Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, – de Zoon.

Gebed om de Geest

Eerste lezing: Daniël 7, 9-14
Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen, ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. De andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Tweede lezing:  Handelingen 1, 4-14
Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten
tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die
bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap
over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn
macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen
plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en
van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen
hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze
hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden,
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie
naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde
wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ Daarop keerden de apostelen
van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.
Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden:
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus,
de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind
wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en
met zijn broers.

Antwoordlied: 663
1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Verkondiging

Orgelspel

Dankgebed en voorbede
Afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Slotlied:  lied 769
1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen
Afgesloten met gezongen amen

Uitleidend orgelspel

Komende zondag is het Pinksteren. De regioviering op deze zondag wordt uitgezonden
vanuit de Ontmoeting in Scheemda om 9.00 uur.
Voorganger: ds. Ariaan Baan

 

Pinksterviering Vennekerk
Ook vanuit de Vennekerk wordt een Pinksterdienst uitgezonden. Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Een beperkt aantal mensen kan deze dienst bijwonen. Aanmelding via onze scriba
Boukje Haan, tel. 0597-420980

De liturgieën voor beide diensten zijn te vinden op deze website
Voor informatie over de diensten in juni, juli en augustus 2020, zie het het kerkjournaal en deze website.

 

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.