Liturgie voor de regiodienst op zondag 17 mei vanuit de Ontmoeting in Scheemda. Aanvang: 9.00 uur!

Voorganger Ds. Richard Offringa
Ouderling van dienst Betty Feiken
Organist Henk Cannegieter
Camera Ben Bruinsma

 

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl en later (vanaf 13.00 uur) te bekijken via YouTube

6e zondag van Pasen Rogate

Inleidend orgelspel

De klok luidt… wij worden stil

Als teken van verbondenheid kunt u met de paaskaars in de kerk thuis ook een kaarsje aansteken.

mededelingen door ouderling van dienst.

Intochtslied: psalm 66:1,7

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

7 De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Welkom

Bemoediging en gebed van toenadering

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
G: die het werk van zijn handen niet loslaat.
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
G: Samen in de naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt.
V: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,
G: zie ons hier staan.
V: Wij die van U hebben gehoord,
G: hoor Gij ons aan.
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
G: wees onze hulp,
V: en dat Gij alles hebt gemaakt,
G: maak alles nieuw,
V: en dat Gij ons bij name kent,
G: leer ons U kennen,
V: die Bron van leven wordt genoemd,
G: doe ons weer leven,
V: die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
G: wees hier aanwezig. AMEN

Wij luisteren naar Veni Sanctus Spiritus uit: Lux Aeterna van Mortin Lauridsen

 Veni, Sancte Spiritus
Et emitte coelitus
Lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.
In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Kom, Heilige Geest
en zend uw lichtstraal
uit de hemel.
Kom, vader van de armen,
kom, gever van giften,
Kom, licht van de harten.

Allerbeste Vertrooster,
Zoete gast van de ziel,
Zoete verfrissing,
Bij arbeid bent u rust,
Bij hitte bent u verkoeling,
Bij verdriet bent U troost.

O aller gezegendst licht,
Vul het diepst van hun hart
bij al uw gelovigen.
Zonder uw majesteit
is er niets in de mens,
is niets onschadelijk.

Maak schoon wat vuil is,
maak vochtig wat droog is,
genees wat gewond is.

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium
Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Maak soepel wat star is,
Verwarm wat koud is,
wijs wat verdwaalt de juiste weg.
Vergun aan uw gelovigen,
hun die op u vertrouwen,
uw zevenvoudige geschenken.

Schenk de beloning van de deugd,
schenk de bevrijding van de verlossing,
schenk eeuwigdurende vreugde.

Gebed

1e Schriftlezing Ex. 20:1-21

Lied: 310:1,2

1 Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

2e Schriftlezing: Joh.16:16-24

 Lied op mel lied 680 ( Kom Heilge Geest..)

1 Wij wachten op de Heil’ge Geest,
als wind die waait waarheen zij wil.
Die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God waai alles schoon.

2 Wij wachten op de Heil’ge Geest,
als wijsheid die ons inzicht geeft.
In wat er diep in mensen leeft.
Kom Geest van God, wees om ons heen.

3 Wij wachten op de Heil’ge Geest,
als taal die mensentalen bindt.
Tot weg naar onderling begrip
Kom Geest van God, laat ons verstaan.

Verkondiging

 Orgelspel 

Dank- en voorbeden met het Onze Vader…

Voor thuis de Collecten zijn bestemd voor:

 Slotlied: Liefste lied 47 ( Sytze de Vries mel. Lied 512= O Jezus hoe vertrouwd en goed)

1 In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent zijn grens,
zolang uw Paaslicht brandt.

4 En houdt de slaap ons nog verblind,
zijn wij nog niet ontwaakt,
gij wekt ons met uw nieuwe wind:
De Geest die levend maakt!

5 Herschep ons tot het mensenkind
dat U als hartslag heeft,
In U alleen zijn bronnen vindt,
en bij uw gratie leeft.

Wegzending en ZEGEN:( orgel speelt Amen 431b);

Uitleidend orgelspel

 

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.