Liturgie voor de regiodienst op zondag Cantate (10 mei 2020) waarin Ds. Gert Wybe van der Werff wordt verbonden aan de Streekgemeente ‘Oost-Groningen’

Voorgangers: Ds. Bert L. van der Woude/Ds. Gert Wybe van der Werff
Ouderling: Gerard de Groot
Organist Bouko Tiggelaar

Deze dienst is te beluisteren via de kerktelefoon en via http://www.kerkomroep.nl

en wordt live gestreamd via http://www.vennekerk.nl

Orgelspel                                         

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen          moment van stilte

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 98 : 1, 3 en 4   

1  Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3  Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4  Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: Lied 655

1  Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

2  Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de heer een nieuw gezang!

3  Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4  De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil’ge tekens te verstaan.

5  Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

D I E N S T    V A N    D E    V E R B I N T E N I S

Toelichting liturgische schikking 

Presentatie

Opdracht

De apostel Paulus schrijft:
Iedereen die de naam van de ​Heer​ aanroept, zal gered worden.
Maar hoe kunnen zij iemand aanroepen in wie zij niet geloven?
Hoe kunnen ze in iemand geloven zonder van Hem te hebben gehoord?
Hoe kunnen ze over iemand horen, als niemand Hem verkondigt?
En hoe kunnen ze verkondigen, als ze niet zijn gezonden?
Het is zoals de Schrift zegt: ‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen.’
De gemeente van onze Heer Jezus Christus is tot deze taak geroepen in heel haar dienst en al haar leden;
maar in de brief aan de Efeziërs lezen wij:
‘Christus heeft zowel apostelen als profeten gegeven,
zowel evangelisten als herders en leraars,
om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon,
tot opbouw van het lichaam van Christus.’
Daarom worden tot de dienst van het Woord
in de openbare bediening van het Evangelie
in de bediening van de sacramenten
en in het pastoraat in de gemeente
diegenen beroepen en bevestigd,
die zich op dit werk hebben voorbereid.
Zo zullen zij in deze dienst samenwerken
met alle anderen die werk het werk van kerk en gemeente
naar hun roeping dienen.

Zingen:  Lied 681 (3x)

Gelofte

Eenmaal ben je  in het ambt
van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij heb je uitgesproken
dat je de heilige Schrift aanvaardt
als de bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en dat je je wilt verzetten tegen alles
wat daarmee strijdig is.
Je hebt beloofd geheim te zullen houden
wat je in vertrouwen is verteld
en je taak te vervullen
in overeenstemming met de orde van onze kerk.
Nu je je ambtswerk in de streekgemeente Oost-Groningen
zult voortzetten, vraag ik je daarom:
Geloof je dat je in het beroep dat deze gemeente
op je heeft uitgebracht door God tot deze dienst
bent geroepen?

Beroepen predikant: Ja dat geloof ik

En beloof je je ambt ook op deze plaats
waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
een voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Beroepen predikant: Ja dat beloof ik.
Daartoe helpe mij God.

V: Broeders en zusters,
laten wij bidden tot God
in gemeenschap met heel de kerk
in de hemel en op aarde
dat Hij zijn genade schenkt aan hem
die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords.

Zingen: Lied 363

Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan allerheren Heer!

V E R B I N T E N I S

V: God, onze hemelse Vader
die je naar dit gebied heeft geroepen
verbinde u aan deze streekgemeente
en schenke je de genade
dat je daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.

A A N V A A R D I N G    E N    V E R W E L K O M I N G

V: Gemeente, dit is uw predikant
Wilt u Gert Wybe van der Werff
als herder en leraar in uw midden ontvangen
en hem hooghouden in zijn ambt?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte

V R E D E G R O E T

De nieuwe voorganger neemt leiding van de dienst over

V: De vrede van de Heer zij altijd met u.
Gemeente: En met uw geest.
V: Wenst elkaar de vrede.

D I E N S T    V A N    H E T    W O O R D

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  

……………………………

           1e Lezing: Exodus 19 : 1-8, 16-22, 25 (Willibrordvertaling 2012)

1 Drie maanden na hun vertrek uit ​Egypte, op de dag af, bereikten de Israëlieten de Sinaiwoestijn. 2 Zij waren vertrokken uit Refidim en kwamen aan in de Sinaiwoestijn, waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen.

3 Mozes​ ging de berg op, naar God. Toen hij boven was, sprak de HEER hem daar aan en zei: ‘Dit moet u zeggen tegen het ​huis​ van ​Jakob​ en moet u de ​kinderen​ van Israël laten weten. 4 Met eigen ogen hebt u gezien hoe Ik ben opgetreden tegen ​Egypte, hoe Ik u op arendsvleugelen heb gedragen en hier bij Mij gebracht heb. 5 Als u naar mijn woord luistert en mijn ​verbond​ onderhoudt, dan zult u van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn, want aan Mij behoort de aarde. 6U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn ​heilig​ volk​ zijn. Deze woorden moet u aan de Israëlieten overbrengen.’ 7 Mozes​ ging terug, riep de ​oudsten​ van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 8 Eenstemmig gaf het volk dit antwoord: ‘Alles wat de HEER zegt zullen wij volbrengen.’ ​Mozes​ bracht het antwoord van het volk weer over aan de HEER.

16 Op de derde dag, vroeg in de ochtend, begon het te donderen en te bliksemen. Boven de berg hing een dichte wolk, machtig bazuingeschal weerklonk, en alle mensen in het kamp beefden van angst. 17 Toen voerde ​Mozes​ het volk uit het kamp naar buiten, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven zij staan. 18 De ​Sinai​ was geheel in rook gehuld, omdat de HEER in vuur was neergedaald. De rook steeg omhoog als de rook van een smeltoven. Heel het volk was met ontzetting geslagen. 19 Bazuingeschal weerklonk, luider en luider. ​Mozes​ sprak, en de stem van God antwoordde hem. 20 Want de HEER was neergedaald op de ​Sinai, op de top van de berg. En de HEER riep ​Mozes​ naar de top van de berg en ​Mozes​ ging naar boven. 21 De HEER sprak tot ​Mozes: ‘Ga naar beneden en waarschuw de mensen dat zij niet de afscheiding doorbreken om de HEER te zien, want dan zouden er velen sterven. 22 Ook de ​priesters, die anders tot de HEER naderen, ook zij moeten op een afstand blijven; anders zal de toorn van de HEER over hen losbarsten.’

25 Mozes​ daalde de berg af naar het volk en sprak het toe.

Zingen: Die mij droeg op adelaarsvleugels          1. voorzang 2. allen 

Evangelielezing: Johannes 14  :  6 – 14

Zingen: Lied 653 : 7

O Christus, ons van God gegeven
Gij tot in alle eeuwigheid
 de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
 uw kerk die in de wereld is.

 Overdenking                                            

Orgelspel        

Zingen: Lied 362 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Overlijdensbericht

Zingen: Lied 961(2x)

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 967 : 1, 5, 6 en 7                      

1 Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer.

5 Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.

6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer.

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm u, Heer.

Zegen

M E D E D E L I N G E N

In deze bijzondere omstandigheden wenst de
streekkerkenraad u allen een goede en gezegende dienst.
Nu we niet letterlijk samen kunnen komen
doet de verbondenheid via de kerktelefoon en
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl) ons allen goed.

We wensen u allemaal veel sterkt
en goede moed. 

Komende diensten:

Op zondag 17 mei wordt de morgendienst
uitgezonden vanuit de Ontmoeting in Scheemda
Aanvang: 9.00 uur!!!
Voorganger: Ds. G.R. Offringa

Inzamelingsactie Voedselbank voortgezet

Nog steeds kunt u houdbare producten voor de voedselbank

brengen (rechtstreeks of naar Ons Gebouw, Winschoten)

Wij vragen u deze producten naar Ons Gebouw te brengen

en u kunt daar iedere weekdag van 9.00 – 12.00 uur terecht.

Project maaltijdverstrekking in coronatijd

Iedere dinsdag en donderdag

worden er maaltijden verstrekt aan mensen

die dat in deze tijd hard nodig hebben.

Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken

o.l.v. het Leger des Heils

Een bijdrage voor dit project kunt u overmaken

op de rekening van uw plaatselijke diaconie.

Wilt u meehelpen bij de bereiding van de maaltijden

(thuis of in Ons Gebouw in Winschoten) dan kunt u

zich aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude

Het project wordt gesteund door: 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.