Regiodienst op zondag 3 mei 2020 om 9.30 uur in de Vennekerk te Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling: Corrie Troost
Lector: Chris de Vries
Organist: Jan Muller

Orgelspel                                         

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen       

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 66 : 1 en 3 

1  Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d’ aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

3  Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank’len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: 906 : 1, 6 en 7

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder.

6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

7 Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij / even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  

……………………………

  1e Lezing: Exodus 17 : 8 – 16

Zingen: Lied 1009

2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Evangelielezing: Johannes 10 : 1-10

Zingen: Lied 653 : 1, 4 en 6

4 Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanner het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis

6 Gij zijt de herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 23c

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom –
en niets dat mij ontbreekt.

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3 Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4 Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5 Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Overlijdensbericht

Zingen: Lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 1008                      

1 Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2 Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3 Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,

die uw hart voor ons bewaart.

Zegen met gezongen Amen

Lied 708 : 1 en 6

1 Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinsen van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ’t aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

M E D E D E L I N G E N 

In deze bijzondere omstandigheden wenst de
streekkerkenraad  u allen een goede en gezegende dienst.
Nu we niet letterlijk samen kunnen komen doet de
verbondenheid via de verschillende media ons allen goed.
We wensen u allemaal veel sterkte en goede moed. 

Komende diensten:

Op zondag 10 mei is de morgendienst
in de Vennekerk om  9.30 uur
In deze regiodienst wordt
Ds. Gert Wybe van der Werff
verbonden aan de Streekgemeente Oost-Groningen

Voorgangers: Ds. Bert L. van der Woude
en ds. Gert Wybe van der Werff

De dienst wordt live uitgezonden via www.kerkomroep.nl  en met beeld live op YouTube via de website: www.vennekerk.nl

Inzamelingsactie Voedselbank voortgezet

Nog steeds kunt u houdbare producten voor de voedselbank
brengen (rechtstreeks of naar Ons Gebouw, Winschoten)
Wij vragen u deze producten naar Ons Gebouw te brengen
en u kunt daar iedere weekdag van 9.00 – 12.00 uur terecht.

Project maaltijdverstrekking in coronatijd

Iedere dinsdag en donderdag
worden er maaltijden verstrekt aan mensen
die dat in deze tijd hard nodig hebben.
Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken
o.l.v. het Leger des Heils

Een bijdrage voor dit project kunt u overmaken
op de rekening van uw plaatselijke diaconie.
Wilt u meehelpen bij de bereiding van de maaltijden
(thuis of in Ons Gebouw in Winschoten) dan kunt u
zich aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude
Het project wordt gesteund door: 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.