Liturgie voor de regiodienst van zondag 26 april 2020 ‘Bonus Pastor’ vanuit de Vennekerk in Winschoten

Voorganger Pastor Tineke Huizing-Piersma
Ouderling van Dienst Gerard de Groot
Lector Jan Drewel
Organist Wim Westerman

 

U kunt deze dienst beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

of bekijken op YouTube via http://www.vennekerk.nl

Orgelspel                                        

Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Aansteken van de tafelkaarsen        moment van stilte

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
(Gebed van toenadering)

Aanvangslied: Lied (Psalm) 33 : 1 en 2   

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Glorialied: 305

Gebed:
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………

1e Lezing: Jesaja 43 : 1-12

Zingen: Lied 322

Evangelielezing: Johannes 21 : 1-14

 Zingen: Lied 247 : 1 en 3  

Overdenking                            

Orgelspel            

Zingen: Lied 992

Overlijdensberichten 

Zingen: Lied 753 : 1 en 6

Zingen: Lied 961 (2x)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 425                      Zegen

Gedicht

Aandacht is eerbiedig,                          Aandacht is trouw
Ze dringt zich niet op,                         Ze blijft komen,
Ze kan wachten,                                   Ze houdt de lange duur vol,
Ze laat vertrouwen groeien.                Ze komt ook in moeilijke tijden.

Aandacht is ontvankelijk,                     Aandacht is aanwezigheid
Ze stelt zich open.                                 Ze kent de waarde van er zijn,
Ze leeft zich in,                                      Ze weet stil te zijn,
Ze kan ontvangen.                                 Ze is eenvoudig

Aandacht is tijd,                                     Aandacht hecht onze woorden.
Ze neemt de tijd,                                   Aandacht versterkt onze innerlijke kracht,
Ze jaagt niet op,                                     Aandacht schept gemeenschap.
Ze overhaast niet.                                  Gelukkig de mens die aandacht schenkt
En die aandacht ontvangt.

Aandacht is attent,
Ze ziet het kleine,
Ze vergeet niet,
Ze doet wat ze zegt.                                Marinus van den Berg

M E D E D E L I N G E N 

In deze bijzondere omstandigheden wenst de
streekkerkenraad  u allen een goede en gezegende dienst.
Nu we niet letterlijk samen kunnen komen
doet de verbondenheid via de kerktelefoon en
via www.kerkomroep.nl ons allen goed.
We wensen u allemaal veel sterkte
en goede moed. 

Bezoek ook onze website: www.pg-winschoten.nl

Komende diensten:
Op zondag 3 mei is de morgendienst
in de Vennekerk om  9.30 uur.
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
De dienst wordt live uitgezonden via http://www.kerkomroep.nl
en met beeld live op YouTube via de
website: http://www.vennekerk.nl

Inzamelingsactie Voedselbank voortgezet
Omdat gebleken is dat als gevolg van de
coronacrisis de bevoorrading van Voedselbank nog steeds
achterblijft en er niet voldoende kan worden uitgedeeld,
houden we eenextra inzamelingsactie
die zo lang duurt als nodig is.
Op dit moment is er dringend behoefte aan:
houdbare zuivel! (vooral pakken melk)
boter, broodbeleg zoals jam
(geen pindakaas want dat is er in ruime mate),
pasta, rijst, potten groente..
Wij vragen u deze producten naar Ons Gebouw te brengen
en u kunt daar iedere weekdag van 9.00 – 12.00 uur terecht.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.