Liturgie voor de 2e zondag van Pasen, Quasi modo geniti op 19 april 2020 om 9.00 uur!!!!

Voorganger Ds. Richard Offringa
Ouderling Bernard Aukes
Organist Henk Cannegieter
Camera Ben Bruinsma

 

Deze regiodienst is te live beluisteren via kerkomroep: http://www.kerkomroep.nl

en naderhand te bekijken via de website van de PG Scheemda: http://www.pgscheemda.nl

Inleidend orgelspel

De klok luidt… wij worden stil

Als teken van verbondenheid kunt u met de paaskaars in de kerk thuis ook een kaarsje aansteken.
mededelingen door ouderling van dienst.

Intochtslied 287:1,5

1 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2 Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Welkom

Bemoediging en gebed van toenadering

V. Onze hulp is in de naam van de Vader, die Hemel en aarde gemaakt heeft.
A: die ons leven geeft,

V. die ons op doet staan
A: en die nooit ophoud te werken aan de tuin van de wereld

V. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest.

V. O Christus vol van liefde

U mens van hoofd tot voeten,
bij dag en bij nacht
weet ik van uw liefde.
Als ik ga liggen, als ik opsta,
in leven en in sterven
bent u mijn heelheid, mijn vrede.
Bij dag en bij nacht
weet ik van uw vergeving;
zo ruim en rijk en loyaal
laat U mij leven

A: Bij dag en bij nacht
wil ik leven, vol van liefde voor U
A: AMEN.

Wij luisteren naar J.S Bach Cantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ BWV 67 dl.1 Halt im Gedächtnis Jesum Christ, der auferstanden ist von den Toten. Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt.

Gebed

Schriftlezing Ex. 15:22-16:9

Lied: Psalm 105: 15,16

15 God gaf een wolk die hen geleidde,
een vuur in ’t duister aan hun zijde.
Zo trokken zij in vrede voort,
en steeds heeft God hun wens verhoord.
Hij zond hun kwakkels in de nood,
en uit de hemel hemels brood.

16 God laafde hen in dorre streken,
deed water uit de rotsen breken,
’t werd een rivier en stroomde voort,
want Hij gedacht zijn heilig woord,
de trouw die Hij had toegezegd
aan vader Abraham, zijn knecht.

Schriftlezing: Joh.20:19-31

Lied: 620:1,6,7,8

1 Hoor aan, gij die Gods kind’ren zijt:
der heem’len hoogste majesteit
verrees vandaag in heerlijkheid.
Halleluja.

6 Aan de discipelen bijee
was ’t Christus zelve die verscheen
en vrede wenste als voorheen.
Halleluja.

7 ’t Bericht werd Thomas ook gedaan.
Hij hoorde het vol twijfel aan
dat Jezus zou zijn opgestaan.
Halleluja.

8 – Zie Thomas, mijn doorboorde zij,
mijn handen, voeten allebei,
en twijfel niet, geloof in Mij.
Halleluja.

Verkondiging.

orgelspel

Dank- en voorbeden met het Onze Vader…

Collecten: U kunt uw bijdragen voor de kerk en de diaconie overmaken op de rekeningnummers die u per brief thuis hebt ontvangen.

Slotlied: Tegen het donker in 81 (mel. 90a)

Laat ons in U geloven,
o, God, met hoofd en hart.
Hoe dikwijls ook de twijfel
hen allebei verwart.

Laat ons in U geloven,
opmerkzaam op uw Woord.
Waarin Gij zelf wilt spreken
tot ieder die het hoort.

Laat ons in U geloven
tegen de feiten in.
Met open handen leven
van de verwondering.

Wegzending en ZEGEN: (orgel speelt Amen 431b);

uitleidend orgelspel

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.