Liturgie Paasmorgen 12 april 2020

Voorganger Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst Ellen Smid
Lector Koos Akkerman
Organist Koos Akkerman

 

Deze dienst is te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl

(Een opname van deze dienst met beeld vindt u op de website van de Vennekerk http://www.vennekerk.nl)

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum

V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.                                                   (Allen gaan staan)

A: AMEN.

Zingen: Lied (Psalm)  139 : 1 en 2
1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2   Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen                         

 

PAASGROET

V: De Heer is opgestaan!
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

BEMOEDIGING

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARD GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

V: Eeuwige, onze God
Wij die U nooit hebben gezien
A: ZIE ONS HIER STAAN!

V: Wij, die van U hebben gehoord, –
A: HOOR GIJ ONS AAN.

V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A: WEES ONZE HULP.

V: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
A: MAAK ALLES NIEUW,

V: en dat Gij ons bij name kent
A: LEER ONS U KENNEN,

V: die Bron van leven wordt genoemd, –
A: DOE ONS WEER LEVEN,

V: die hebt gezegd: ik zal er zijn, –
A: WEES HIER AANWEZIG.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Refrein lied 547)

Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Glorialied: Lied 624: Christus onze Heer verrees

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!

   Gebed

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………………

Lezing uit het boek van de profeet Jesaja 51 : 9-11

Zingen: Lied 608

1 De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2 De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3 De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Evangelielezing: Johannes 20 : 1-18

Zingen: Lied 627

1 Wij delen verdriet en zorgen
met hen die Gij achterliet.
Uw macht is zo diep verborgen,
wij wandelen in de morgen,
maar wij vinden uw lichaam niet.

2 Wij vinden een open groeve.
Wij blijven verwonderd staan
en met wie Gij liefhad vertoeven
Hij die U het meest bedroefde
mag het eerste naar binnen gaan.

3 Wij gaan met die ander binnen,
vrijwillig in ’t donker graf.
Het achtergebleven linnen
doet hem het geloof herwinnen.
Leggen wij onze twijfel af?

4 O Heer, laat een engel komen,
opdat van ons moede hart
de steen worde weggenomen.
O Heer, laat een engel komen,
want wij zijn in onszelf verward.

5 En doe ons de schriften open,
zoals Gij het graf ontsluit,
dan zullen wij als gedoopten
voorgoed met de uwen lopen
in het paaslicht dat niemand stuit.              

Overdenking 

Zingen: Lied 642

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,   dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

2 Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

3 Nu schijnt ons deze wereld pas der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was ontvangen we uit zijn hand.

4  Tenonder ging de sterke dood, tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet.

5 De donk’re weg die Hij betrad komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk.

6 Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal verzoeten uw verdriet.

7 Nu is op aard geen goede daadmeer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan.

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 634

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen

Gezegend Paasfeest!

Komende diensten

Zondag 19 april is de morgendienst te beluisteren  via kerktelefoon vanuit de Ontmoeting in Scheemda

Aanvang: 9.30 uur.

Voorganger: ds. Richard Offringa

 

 

Actie voor de voedselbank en uitdeling van maaltijden 

De inzamelingsactie voor de voedselbank gaat nog steeds door. Vanaf dinsdag 14 april kunt u weer iedere dag terecht in Ons Gebouw van 9.00 -12.00 uur

om houdbare producten voor de voedselbank af te geven (vooral houdbare zuivel, pasta, rijst, potten groenten, broodbeleg (geen pindakaas).

Zo lang de coronacrisis duurt is uw hulp meer dan welkom.

Voorlopig gaan we ook door met het bereiden van maaltijden die op dinsdag en donderdag worden uitgedeeld.

Dit is een initiatief van de gezamenlijke kerken. Het Leger des Heils maakt daar deel van uit en verzorgt het uitdelen op verschillende punten in Winschoten.

 

 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.