Liturgie 11 april 2020

Paaswake 2020

Liturgie voor de dienst op Stille Zaterdag 11 april 2020 om 22.00 uur vanuit de Vennekerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling: Tineke Wisman
Lector:  Anke Bos
Organist: Koos Akkerman

Welkom

Stilte – een aantal keren onderbroken met: 

WEES HIER AANWEZIG, Woord ons gegeven (Lied 295)

PSALMGEBED 

Zingen: Psalm 130    

1  Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

2  Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

4  Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

EVANGELIELEZING: Matteüs 27 : 57-66

ZINGEN: Lied  601

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.

STILTE

ondertussen wordt het paarse antependium weggenomen.

HET LICHT

LIED: 594

Met de nieuwe Paaskaars worden ook de tafelkaarsen
en het witte antependium binnengebracht

LIED VAN HET LICHT

ZINGEN: Lied 1005 (meerdere malen)

(Tijdens het zingen worden de kaarsen van alle aanwezigen ontstoken)

WOORDEN VAN LICHT IN DE NACHT

VRAAG

Waarom is deze nacht
zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet,
maar waken het donker door?

Voorganger:
Dit is de nacht waarin wij gedenken
hoe God – zijn Naam zij geprezen! –
ons mensen, telkens opnieuw
in het licht zet,
de ruimte geeft en de tijd
en ons een weg wijst om te gaan.
Dit is de nacht van de opstanding van Jezus Christus
en van allen die in Hem geloven.
dit is de nacht van de overwinning
van het leven op de dood.
Dit is de nacht van de hoop
op een altijd nieuwe dag.

DOOPGEDACHTENIS

Voorganger: Dit is de nacht
waarin wij worden teruggebracht
naar de oorsprong van onze doop.
Ook wij zijn door het water getrokken,
bekleed met licht, geademd met nieuw leven.
Een nieuwe naam is over ons uitgesproken.
Dit is de nacht waarin wij gedenken
hoe ook wij zijn weggeroepen uit dood en duisternis.

APOSTELLEZING: Romeinen  6 : 4- 9

ZINGEN: Gezang 346 : 1 t/m 5

1  Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven hij leeft ten dode toe.

2  Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide, het moet de zee ingaan.

3   Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in wolk en water, dat volk van God zijn wij.

4  Wij werden nieuw geboren,
toen de mens Jezus kwam,
die als een knecht de zonde der wereld op zich nam.

5  Met Hem in geest en water
tot kind van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven, verrezen voor altijd.

VERZAKING EN GELOOFSBELIJDENIS (allen staan)

V: Wilt u de Heer uw God dienen
en naar zijn stem alleen horen?

A: Ja, dat wil ik.

V: Wilt u zich verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?

A: Ja, dat wil ik.

V: Wilt u ieder Slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

A: Ja, dat wil ik.

V: Gelooft u in God de Vader, de almachtige
Schepper van hemel en aarde?

A: Ja, ik geloof.

V: Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven,
is neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God
de almachtige Vader,
vanwaar hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?

A: Ja, ik geloof.

V: Gelooft u in de Heilige Geest,
Gelooft u de heilige, algemene kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving der zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwig leven?

A: Ja, ik geloof.

DOOPGEDACHTENIS (inleiding en doopgebed)

Zingen: Lied 350 : 1, 3, 5 en 7

1 Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.

3 Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
door ’t water van de doodsjordaan. 

5. Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

7. Gij heeft de aarde aan het licht
door diept heen en door gericht,
eens zal zijn bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos.

NAAR DE NIEUWE MORGEN            

GEBEDEN

EPISTELLEZING: Kolossenzen 3 : 1-4

ZINGEN: Lied 338b

EVANGELIELEZING: Mattheüs 28 : 1-7 (allen staan)

ZINGEN: Lied 627

2. Wij vinden een open groeve.
Wij blijven verwonderd staan
en met wie Gij liefhad vertoeven
Hij die U het meest bedroefde
mag het eerste naar binnen gaan.

3 Wij gaan met die ander binnen,
vrijwillig in ’t donker graf.
Het achtergebleven linnen
doet hem het geloof herwinnen.
Leggen wij onze twijfel af?

4 O Heer, laat een engel komen,
opdat van ons moede hart
de steen worde weggenomen.
O Heer, laat een engel komen,
want wij zijn in onszelf verward.

5 En doe ons de schriften open,
zoals Gij het graf ontsluit,
dan zullen wij als gedoopten
voorgoed met de uwen lopen
in het paaslicht dat niemand stuit.

Zegen met gezongen amen.

 

Paasmorgen 2020

Morgenvroeg, Zondag 12  april, wordt de dienst vanaf 9.30 uur uitgezonden vanuit de Vennekerk. 

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.