Liturgie zondag 5 april 2020

Orgelspel                                         Woord van Welkom

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader

En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.

Bemoediging:    

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 118 : 1 en 9   

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Gebed

V: De Heer zal bij u zijn

A: DE HEER ZAL U BEWAREN  

……………………………

           1e Lezing: Exodus 11 : 1-10

Zingen: Lied (Psalm) 105 : 1, 13 en 14

Evangelielezing: Matteüs 21 – 1-11 

           Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige

           Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                            

Orgelspel        

Zingen: Lied 552

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.

          

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 556                      Zegen

M E D E D E L I N G E N

In deze bijzondere omstandigheden wenst de  streekkerkenraad  u allen een goede en gezegende dienst. Nu we niet letterlijk samen kunnen komen doet de verbondenheid via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl ons allen goed. We wensen u allemaal veel sterkte en goede moed. 

Bezoek ook onze website: www.pg-winschoten.nl

Komende diensten:

Op de zondag van Pasen is de morgendienst in de Vennekerk om  9.30 uur.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude 

Op woensdag 8 april wordt u op de hoogte

gesteld van de kerkdiensten op weg naar Pasen 

Ook deze worden uitgezonden via de kerkomroep

Extra inzamelingsactie Voedselbank

Omdat gebleken is dat als gevolg van de

Coronacrisis de bevoorrading van Voedselbank nog steeds

achterblijft en er niet voldoende kan worden uitgedeeld,

houden we eenextra inzamelingsactie

die zo lang duurt als nodig is.

Op dit moment is er dringend behoefte aan:

houdbare zuivel! (vooral pakken melk)

boter, broodbeleg zoals jam

(geen pindakaas want dat is er in ruime mate),

pasta, rijst, potten groente..

Wij vragen u deze producten naar Ons Gebouw te brengen

en u kunt daar iedere weekdag van 9.00 – 12.00 uur terecht.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.