Liturgie 22 maart 2020

Liturgie voor de 4e zondag in de veertigdagentijd, Laetare

Zondag 29 maart 2020 om 9.30 uur in de Vennekerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Boukje Haan 
Lector: Ina Kruizinga
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel                                        

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)           

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.           

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT           

Gebed van toenadering           

Aanvangslied: Lied 283

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Lied 301h

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: Exodus 7 : 8-25

Zingen: Lied 168 

Evangelielezing: Johannes 9: 1-13, 26-39 

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                      

Orgelspel                   

Zingen: Lied 612

Dankzegging, voorbeden, stil gebed

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 422

Zegen

MEDEDELINGEN

In deze bijzondere omstandigheden wenst de Kerkenraad u allen een goede en gezegende dienst.
Nu we niet letterlijk samen kunnen komen doet de verbondenheid via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl ons goed. We wensen u allemaal veel sterkte en goede moed.

Komende diensten

Zondag  april  is de morgendienst in de Vennekerk om  9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude. Dit is een regiodienst.

Extra inzamelingsactie Voedselbank

Omdat gebleken is dat als gevolg van de Coronacrisis de bevoorrading van Voedselbank ernstig achterblijft en er niet voldoende kan worden uitgedeeld, houden we een extra inzamelingsactie.
Op dit moment is er dringend behoefte aan: houdbare zuivel, boter, broodbeleg zoals jam (geen pindakaas want dat is er in ruime mate), pasta, rijst, potten groente.
Wij vragen u deze producten naar Ons Gebouw te brengen en u kunt daar iedere weekdag van 9.00 – 12.00 uur terecht.

Hoe wordt mijn woord waar? Dat gebeurt wanneer ik me bewust wordt van wie mij tot spreken aanzet en wat mij rechtvaardigt iets te zeggen. En doordat ik erken op welke plaats ik sta en zo datgene waarover ik iets zeg hiermee in verband breng”

(Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.