Liturgie 8 maart 2020

Liturgie voor de 2e zondag in de veertigdagentijd, Reminiscere

Zondag 8 maart 2020 om 9.30 uur in de Vennekerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Janny van Lang
Leiding KND: Janny Geertsema
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Organist: Jan Muller

Orgelspel                                        

Woord van Welkom           

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)           

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering           

Aanvangslied: Lied 25: 1, 2 en 3

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie : Refrein lied 547

Kindernevendienst:  Een teken van leven      

Zingen: Projectlied (melodie: lied 637)

 1. De paaskaars brandt, zo weten wij:
  God maakt het licht voor jou en mij.
  Hij maakt een eind aan je verdriet
  want Hij vergeet de mensen niet.

 

 1. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
  Ik ben de Heer, een God die leeft.
  En waar je gaat ben ik erbij,
  voor altijd ga ik aan je zij.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: Exodus 4: 18-31

Zingen: Lied 310 

Evangelielezing: Mattheüs 17: 1-9

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel       

Zingen: Lied   544: 1, 2 en 5    (kinderen komen terug)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed          

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Slotlied: Lied 416

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de Stichting Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISFO)

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in IRENE nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 2e Vesper in de Stefanuskerk te Finsterwolde.Voorganger: ds. Simon Rienstra m.m.v. de CantoRei.

Zondag 15 maart is de morgendienst in de Vennekerk
PREEK VAN DE LEEK met als thema: Kiezen in Vrijheid
Aanvang: 9.30 uur. Voorgangers: Mw. Drs. Cora-Yfke Sikkema en Ds. Bert L. van der Woude.

 

Bezinning & Cultuur

13 maart
Bijbels koken Meeden
17.00 uur, info & aanmelding Lucie Bontjer (luciebontjer@gmail.com ), tel.: 0598-382549.

17 maart
Slow food, gespreksgroep senioren (met lunch) 12.30 uur. Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert van der Woude.

18 maart
Stiltewandeling  9.30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing, maar ook welkom zonder aanmelding vooraf.

4 april
Lezing in de Lutherse kerk (met lunch in Ons Gebouw)
Het leven van Dietrich Bonhoeffer en zijn actuele betekenis. Aanvang: 11.00 uur. Kosten: € 10.- pp. Aanmelding; Ellen Smid (416101).

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.