Liturgie 1 maart 2020

Liturgie voor de 1e zondag in de veertigdagentijd, Invocabit

Zondag 1 maart 2020 om 9.30 uur in de Vennekerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Lector: Hilda van der Woude
Leiding KND: Janny Geertsema
Ouderling van dienst: Els Hessels
Organist: Jan Muller

Orgelspel                                        

Woord van Welkom           

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)           

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.           

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 91a

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie: Refrein lied 547

Kindernevendienst:  Een teken van leven

Zingen: Projectlied (melodie lied 637)

 1. De paaskaars brandt zo weten wij
  God maakt het licht voor jou en mij.
  Hij maakt een eind aan je verdriet,
  want Hij vergeet de mensen niet.

 

 1. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
  Ik ben de Heer, een God die leeft.
  En waar je gaat ben Ik erbij,
  voor altijd ga Ik aan je zij.  

 

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

1e Lezing: Exodus 3: 1-14, 4: 1-8        

Zingen: Lied 324 

Evangelielezing: Mattheüs 4: 1-11

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                       

Orgelspel       

Zingen: Lied 538: 1a, 2v, 3m en 4a

Dankzegging, voorbeden, stil gebed.          

Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 723

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het hospice Sint Maarten.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Om 19.00 uur is de 1e Vesper in de Lutherse kerk te Winschoten. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude, m.m.v. de cantorij o.l.v. Grebber Koster. 

Zondag 8 maart is de morgendienst in de Vennekerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude.

 

 

Bezinning & Cultuur

1 maart Inspiratiecafé
Vanmiddag wordt senior-rechter Wiebe Claus geïnterviewd in het Hotel Victoria aan het Marktplein. Aanvang: 15.00 uur. Toegang gratis. Consumpties voor eigen rekening.

15 maart Preek van de leek
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema verzorgt de tweede editie van de ‘preek van de leek’ op zondag 15 maart om 9.30 uur in de Vennekerk.

 

Uitnodiging voor onze vrijwilligers

Wij willen we onze vrijwilligers graag in het zonnetje zetten. Daarom wordt u voor deze bijeenkomst uitgenodigd op 4 maart a.s. van 17.30 – 20.00 uur in Ons Gebouw. Meer informatie staat in het kerkjournaal.

Opgave zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 2 maart bij:

Boukje Haan T 0597-420980 E boukje.haan@kpnmail.nl
of Ina Ruiter T 06-30512692 E onsgebouwpgw@gmail.com

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.