Liturgie 23 februari 2020

Liturgie voor de 7e zondag na Epifanie

Zondag 23 februari om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Henny Muller
Lector: Chris de Vries
M.m.v. Luitzen Faber van Kerk in Actie
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………

Introductie van het project “Hulp aan kwetsbare kinderen in Moldavië” door dhr. Luitzen Faber.

Zingen: Lied 315: 1 en 3

Evangelielezing: Mattheüs 5: 33-48

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Zingen: Lied 974: 1, 2 en 5

Overlijdensbericht

Zingen: Lied 961 (2x)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: Lied 418

Zegen met gezongen Amen

De uitgangscollecte is bestemd voor het binnenlands diaconaat.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. Luitzen Faber zal via een powerpoint presentatie nadere uitleg geven over hulp aan kwetsbare kinderen in Moldavië.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

Vanmiddag in ’t Vondelhuys, 15.00 uur: viering van het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

Vanavond: Marktpleinkerk, 19.00 uur. Taizéviering m.m.v. de Cantorij.

Woensdag 26 februari, Aswoensdagviering om 19.30 uur in de Lutherse kerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

Zondag 1 maart, dienst om 9.30 uur in de Vennekerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

Om 19.00 uur, viering 1e Vesper in de 40-dagentijd in de Lutherse kerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

 

Verkoop!!!
Bij de herinrichting van de Marktpleinkerk komen er nieuwe stoelen in de kerk. Het college van Kerkrentmeesters, biedt de oude stoelen te koop aan. De prijs van de stoelen is 15 euro voor stoelen zonder armleuning en 20 euro voor stoelen met armleuning. Ook zijn de koelkast, vaatwasser en de hoge en lange tafels te koop.
De verkoop vindt plaats op: zaterdag 29 februari 2020 van 10u – 12u.

Uitnodiging voor onze vrijwilligers
Wij willen we onze vrijwilligers graag in het zonnetje zetten. Daarom wordt u voor deze bijeenkomst uitgenodigd op 4 maart a.s. van 17.30 – 20.00 uur in Ons Gebouw. Meer informatie staat in het komende kerkjournaal.

Opgave zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 2 maart bij: Boukje Haan T 0597-420980 E boukje.haan@kpnmail.nl of Ina Ruiter T 063051692 E onsgebouwpgw@gmail.com
Hartelijk welkom!!

Bezinning & Cultuur

25 febuari 
Pannenkoekendag in de Ontmoeting in Scheemda.

28 februari
Bijbels koken in Ons Gebouw, aanvang 17.00 uur.

1 maart 
Inspiratiecafé met als gast rechter Wiebe Claus.

De reis naar Moskou en Sint Petersburg in oktober 2020 gaat door. Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.