Liturgie 16 februari 2020

Liturgie voor de 6e zondag na Epifanie

 Zondag 16 februari 2020 is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk in Winschoten

Voorganger: ds. Itse de Boer
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Lector: Anke Bos
Kindernevendienst: Janny Geertsema
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom 

Votum
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen
(allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied:  Lied 287: 1,2 en 3

Kyriegebed: Bidden wij allen samen: lied 301h

Glorialied: Lied 867: beide verzen

Zingen: lied Kindernevendienst

Gebed:
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren

1e Lezing: Exodus 2: 1 t/m 10 (V)

Zingen: Psalm 119: 61,62 en 63

Evangelielezing:  Matteüs 5: 17 t/m 26 (lector)

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen:  Lied 655, beide verzen

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte:  1e diaconie, 2e kerk

Slotlied: Lied 973, alle verzen

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Werelddiaconaat

 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Zondag 23 februari is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

’t Vondelhuys om 15.00 uur H.A.-viering.

Om 19.00 uur is er een Taizédienst m.m.v de Cantorij.

 

……………………………………………………….

 

Verkoop !!!

Bij de herinrichting van de Marktpleinkerk komen er nieuwe stoelen in de kerk. Het college van Kerkrent-meesters, biedt de oude stoelen te koop aan. De prijs van de stoelen is 15 euro voor stoelen zonder armleuning en 20 euro voor stoelen met armleuning. Ook zijn de koelkast, vaatwasser en de hoge en lange tafels te koop.
De verkoop vindt plaats op: zaterdag 29 februari 2020 van 10.00 u – 12.00 u.