Liturgie 9 februari 2020

Liturgie voor de dienst van de 5e zondag na Epifanie

Zondag 9 februari 2020 om 11.00 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: ds. Richard Slaar
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Chris de Vries
Organist: Jan Muller

Orgelspel

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader  en de Zoon
en de Heilige Geest.  Amen.

(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 971: 1,2

Kyriegebed

Glorialied: Lied 195

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren

1e Lezing: Ex. 1: 1-22 (lector)          

Zingen: Ps. 73: 3

Evangelielezing: Matt. 5: 13-16 (voorganger)

Zingen: Lied 838: 1

Overdenking    

Orgelspel                  

Zingen: Lied 647: 1,2,3,4

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Afkondigingen (diaken) 

Collecte: 1e Diaconie; 2e Kerk

Slotlied: 423, 1,2,3

Zegen

Zingen: Amen: lied 431 C

De uitgangscollecte is bestemd voor:  het Interkerkelijk Sociaal Fonds

 

…………

 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

Zondag 16 februari is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger ds. Itse de Boer.

 

 

Mededeling

VERKOOP !!!!
Bij de herinrichting van de Marktpleinkerk komen er nieuwe stoelen in de kerk. Het College van Kerkrentmeesters biedt de oude stoelen te koop aan. De prijs van de stoelen is €15 voor stoelen zonder armleuning, €20 voor stoelen met armleuning. Ook zijn de koelkast, vaatwasser en de hoge lange tafels te koop.

De verkoop vindt plaats op: zaterdag 29 februari 2020 van 10-12 uur.