Liturgie 26 januari 2020

Liturgie voor de 3e zondag van Epifanie

Zondag 26 januari 2020 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Sylvia Bakker
Lector: Janny van Lang
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 305

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN ……………………………

Eerste lezing: Jesaja 49: 1-7

Zingen: Lied 139: 1, 7 en 9

Evangelielezing: Matteüs 4: 12-22

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 531

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: Lied 362

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd is voor JOP (Jongeren Organisatie PKN)

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 2 februari is er een regiodienst in de Vennekerk. Aanvang: 9.30 uur Voorganger is ds. Richard Offringa. In deze dienst voor het werelddiaconaat zullen we het Heilig Avondmaal vieren.

Zondag 9 februari is de dienst om 11.00 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Richard Slaar. In verband met de aanvangstijd is er vanaf 10.15 uur koffie.

 

Bezinning & Cultuur

1 februari
Wandelen met Zin in Westerwolde start: 9.30 uur, opgave: Rienk Janssen

5 februari
Informatieavond reis naar Moskou en Sint Petersburg. Aanvang: 19.30 uur Ons Gebouw in Winschoten. Deze avond komt de mogelijkheid tot definitieve aanmelding online.

7 februari
Gevlekte pracht en bontigheid (blz 15), 9.30 uur Ons Gebouw Oostwold, info & aanmelding: Yvonne Drewel

7 februari
Sirkelslag Aanvang: 19.30 uur De Ontmoeting in Scheemda, info: Petra Roggeveld.

9 februari
Inspiratiecafé ‘Zin in Oldambt’, 15. 00 uur. Hotel Victoria Marktplein Winschoten met Als gast Reint Wobbes. Interviewer is deze keer Robert Jalink.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.