Liturgie 12 januari 2019

Liturgie voor de 1e zondag na Epifanie

Zondag 12 januari 2019 is de dienst om 11.00 uur in de Marktpleinkerk in Winschoten

Voorganger: ds. Richard Offringa
Ouderling van dienst: Ellen Smid
Lector: Lenie de Vries
Organist: Jan Muller

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
V : Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering 

Aanvangslied: Psalm 100: 1,2

Kyriegebed ….. bidden wij allen samen: lied 301h

Glorialied: Liefste lied van overzee 1 (mel.: lied 103c)

1. Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt,
U de ere, U de glorie,
Zon die ons in leven houdt.

2. Om de Zoon U alle glorie,
Woord van eer ons toegezegd
Vleesgeworden vriend en naaste
Ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3. Door de Geest U alle glorie,
Die als lofzang in ons leeft
En als nieuwe wind de aarde
Eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
Adem die in mensen leeft

Gebed
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren

Schriftlezing:  Jes. 42: 1- 7

Zingen: Lied 530: 1,2,3,4

Evangelielezing: Lc 3: 15-23

Zingen: Lied 524: 1,2,3,4

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 528: 1,3,5

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1e Diaconie, 2e Kerk

Slotlied: Lied 150a: 1,2,4 

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Intk. Sociaal Fonds.

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen, goede en gezegende diensten

U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

 

Komende diensten

Zondag 19 januari is de dienst van de éénheid van kerken  om 9.30 uur in de St. Vituskerk. Voorganger is ds. J. Schotanus.

Marktpleinkerk, 19.00u Taizédienst.

 

Bezinning & Cultuur

Woensdag 15 januari
Stiltewandeling 9.30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing.

Vrijdag 17 januari
Bijbels koken in Ons Gebouw, Winschoten. Er is nog plaats. Opgave bij Ellen Jalink 90597-425073) of ds. Bert L.van der Woude.

Kloosterweekend van 31 januari t/m 2 februari
Bezoek aan Abdij Maria Toevlucht. Aanmelding: z.s.m. bij ds. Bert L. van der Woude (422112).

Lang weekend naar Mainz (19-22 maart)
Informatie en aanmelding via www.pg-winschoten.nl of ds. Bert L. van der Woude. Programma en aanmeldingsformulier staan online. Aanmelding kan tot 15 januari!