Liturgie 5 januari 2020

Liturgie voor de dienst van Epifanie

Zondag 5 januari 2020 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Lector: Hilda van der Woude
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 72 : 1, 2 en 6

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 526 : 1 en 4

Kindernevendienst

Zingen: Lied 520

Gebed

Voorganger: De Heer zal bij u zijn

Allen: De Heer zal u bewaren

Profetenlezing: Jesaja 60 : 1 – 6

Zingen: Lied 919

Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 518: 1, 3 en 6

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie, 2. Kerk

Slotlied: Lied 527

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 12 januari is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Richard Offringa.

Bezinning & Cultuur

Woensdag 15 januari
Stiltewandeling 9.30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing.

17 januari
Bijbels koken in Ons Gebouw, Winschoten.
Er is nog ruim plaats. Opgave bij Ellen Jalink (0597-425073) of ds. Bert L. van der Woude (blvanderwoude@planet.nl).

Kloosterweekend van 31 januari t/m 2 februari
Bezoek aan Abdij Maria Toevlucht. Aanmelding z.s.m. bij ds. Bert L. van der Woude (422112).

Lang weekend naar Mainz (19-22 maart 2019)
Informatie & aanmelding via www.pg-winschoten.nl of ds. Bert L. van der Woude. Programma en aanmeldingsformulier staan online. Aanmelding kan tot 15 januari 2020!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.